MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Limited Şirket Hisse Satışında Vergileme

GERÇEK KİŞİLERİN LİMİTED ŞİRKET HİSSE SATIŞININ  VERGİLENMESİ VE HİSSE SATIŞINDA TAHAKKUK ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

1- Limited Şirket Payları Menkul Kıymet Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Vergilenmesi Anonim Şirketlerden Farklıdır

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 593 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, esas sermaye pay senetlerinin ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun ‘'Devir'' başlıklı 595 inci maddesinde ise esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılacağı ve tarafların imzalarının noterce onanacağı; şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayının şart olduğu ve devrin bu onayla geçerli olacağı; şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmişse, ortaklar genel kurulunun sebep göstermeksizin onayı reddedebileceği; şirket sözleşmesiyle sermaye payının devrinin yasaklanabileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalara göre, limited şirket payları anılan maddenin uygulamasında menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceğinden, şirket ortaklarının pay senetlerinin satışının Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80 inci maddesine göre hisse senedi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda izah edildiği üzere gerçek kişilerin limited şirketin hissesi  satışı ise anonim şirketlerden farklıdır. Herhangi bir süre elinde bekletme şartı olmaksızın  ne zaman satılırsa satılsın Değer Artış Kazancı olarak gelir vergisine tabidir.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

5163 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.