MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

YTB Sahiplerine Teslimde KDV İstisnası Proje Bazında Yatırım İle Büyük Yatırım İnşaat KDV İadesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİPLERİNE TESLİMLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI, PROJE BAZINDA YATIRIM İLE BÜYÜK YATIRIM SAYILAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİPLERİNE İNŞAAT HARCAMALARINA İLİŞKİN YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

I-GİRİŞ

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge ekinde bulunan yerli ve yabancı makine teçhizat listesinde yazılı olan makina ve teçhizat teslimleri 3065 sayılı KDV kanununun 13/d Maddesine göre istisna kapsamında iken 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı kanunun 7. maddesiyle belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da 13/d maddesine göre istisna kapsamına alınmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi ekinde bulunan yerli makine teçhizat listesinde yazılı olan makine, teçhizat satılması veya yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları hizmetleri veren satıcılar istisna uygulamadan önce yatırım teşvik belgesi ve ekleri ile “9A: Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi” nin mükellefçe tasdikli örneklerinin ibrazını isteyecektir. Belgenin ibrazı üzerine satıcılar düzenledikleri faturaya “3065 Sayılı KDV kanunu 13/d maddesi gereğince …./…./………. Tarihli …………. Ve …………. numaralı Yatırım Teşvik belgesine istinaden KDV den istisnadır.” yazılmalı ve YTB eki listeye düzenlenen fatura bilgileri işlemelidir. Teslim ettikleri dönem ödenecek KDV’si çıkmaması durumun da Maliye Bakanlığının KDV Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen esaslara göre aşağıda belirtilen şekilde KDV iadesi talep edilecektir.

Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’si kanununun 13/d maddesi kapsamında istisnalara dahil edilmesi nedeniyle KDV Uygulama genel tebliğ eki "Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu" ibaresi  "İstisna bildirim formu" olarak değiştirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı mevzuatında yatırım teşvik belgesi eki “Yerli Makine Ve Teçhizat Listesi” ismi henüz değişmediğinden “Yerli Makine Ve Teçhizat Listesi” için Yatırım Teşvik Belgesi eki liste tabiri kullanılacaktır.

3065 sayılı KDV kanununun 13/d Maddesi kapsamında inşaat harcamaları KDV istisnası kapsamında değildir.

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin inşaata ilişkin yüklendikleri KDV’lerini iade isteyebilmesi için Proje bazında imalata yönelik yatırım teşvik belgesi olması veya büyük yatırım sayılan yatırıma ilişkin teşvik belgesi olması gerekir.

07/09/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 30’nci maddesiyle, Büyük Yatırım Sayılan yatırıma yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV tutarının Yatırım Teşvik Belgesi sahibine iadesi getirilmiş ve iade uygulamasının esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin “4.Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna “ başlığı altında iade ile ilgili esaslar belirlenmiştir.

18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 37’nci maddesiyle, İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV tutarının Yatırım Teşvik Belgesi sahibine iadesi getirilmiş ve iade uygulamasının esasları 10 Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan tebliğin 4. maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna "7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” eklenerek iade ile ilgili esaslar belirlenmiştir.

Proje bazında yatırım teşvik belgeleri ile büyük yatırım kapsamında olan yatırımlara ilişkin teşvik belgesi sahiplerine inşaat malzemesi satışlarının 13/d kapsamında istisna kapsamına alınmayarak 3065 sayılı KDV’si kanununun geçici 30 ve geçici 37. maddesi kapsamında belirleme yapılmasının sonuçları olarak:

a)Teşvik belgesi sahiplerine inşaat malzemesi satanlar KDV’si tahsil etmeden mal satamadığından Teşvik Belgesi sahibi KDV ödeyerek sonradan iade istemektedir. Yatırım Teşvik belgesi sahibinin maliyetini artırmamakla beraber 13/d maddesi kapsamında istisna uygulamasından farklı olarak bir finansal yük getirmektedir.

b)Teşvik Belgesi sahibine makine, teçhizat satılması veya yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları hizmeti verilmesinde 13/d maddesi kapsamında satıcı KDV tahsil etmediğinden bunun neticesi olarak KDV’si iadesi de satıcılara yapılmaktadır. Teşvik belgesi sahiplerine inşaat malzemesi satanlar KDV’si tahsil etmeden mal satamadığından Teşvik Belgesi sahibi KDV ödeyerek sonradan iade istemektedir.

Yukarıda görüleceği üzere Yatırım Teşvik Belgesi sahibine makine, teçhizat satılması veya yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları hizmetleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesine göre istisna kapsamında olup, inşaat malzemesi satışları istisnaya dahil değildir. Bu nedenle Teşvik Belgesi olana KDV’siz inşaat malzemesi satılamamaktadır.
Bu nedenle aşağıda II. maddede Teşvik Belgesi sahibine istisna kapsamında teslim ve hizmet verenlere KDV iadesi, III. maddede proje bazında yatırım teşvik belgesi sahibinin ödediği KDV’sini iade istemesi, IV. maddede III. Büyük Yatırım kapsamına giren teşvik belgesi sahibinin ödediği KDV ‘sini iade istemesi başlıklar halinde aşağıda izah edilecektir.

II- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM, GAYRİ MADDİ HAK SATIŞ VE KİRALAMALARINDA KDV İADESİ UYGULAMASI:

KDV Uygulama Genel Tebliğinin “5.Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı bölümünde iadenin esasları, KDV Uygulama Genel Tebliğinin “IV. KDV İadesinde Ortak Hususlar” başlıklı bölümünün “1. İadesi Talep Edilebilecek KDV” başlığı altında ise iadesi istenecek yüklenilen KDV’si tutarının hesaplanması esasları belirlenmiştir.
İadesi talep edilecek yüklenilen KDV’si tutarının istisna işlemle ilgili olmak kaydıyla üç kalemin toplamından oluşacağı belirtilmiştir.

1- İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetlerle ilgili yüklenilen KDV’si,

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

5552 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.