MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Anonim Şirket Hisse Satışında Vergileme

GERÇEK KİŞİLERİN ANONİM ŞİRKET HİSSE SATIŞININ VERGİLENMESİ VE HİSSE SATIŞINDA TAHAKKUK ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

1-Gerçek Kişilerin Anonim Şirkete Ait Hisse Satışının Gelir Vergisi Boyutu

A - Borsaya Kayıtlı Olan Şirketlere Ait Hisselerin Satışı

Gerçek kişiler, hisse senetlerini edinme tarihinden itibaren hangi süre içinde elden çıkartırlarsa çıkartsınlar, bundan doğan kazanç, stopaja ve beyana tabi değildir. Yani Gelir Vergisi yoktur.

B - Borsaya Kayıtlı Olmayan Şirketlere Ait Hisselerin Satışı

i-  Hisse Senedi Ve Geçici İlmühabere Bağlanan Anonim Şirket Hisselerin Satışı

Gerçek kişilere ait hisse senetleri veya ilmühaberler; edinim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde elden çıkartılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir. Edinim tarihinden 2 yıl sonra yapılan hisse satışları ise Gelir Vergisine tabi değildir.

ii- Hisse Senedi Ve Geçici İlmühabere Bağlanmamış Anonim Şirket Hisselerin Satışı

Gerçek kişinin hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılmamış bir Anonim Şirket hissesi  satışı herhangi bir süre ayrımı olmaksızın ne zaman satılırsa satılsın Değer Artış Kazancı olarak gelir vergisine tabidir.(GVK Mükerrer md. 80/4)

2 - Anonim Şirket Hisse Satışında Değer Artış Vergisi Kazancının Matrahının Hesaplanması

Vergilendirme sırasında, iktisap (edinme) bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen TEFE (01.01.2006 tarihinden itibaren ÜFE) endeksindeki artış oranında artırılarak maliyet bedeli belirlenir fakat endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekmektedir. (GVK mükerrer md. 81/son) endekslemeden sonra bulunan tutardan Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80. maddesinin 4. fıkrası hükmü çerçevesinde, bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2013 dönemi için 9.400,00.-TL ve 2014 yılı için 9.700,00.-TL'si gelir vergisinden istisna olduğundan düşülerek matraha ulaşılır.

Devamına MAKALELER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar

10633 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.