MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2024-11-İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN AYLIK KDV İADESİNDE “İADE TALEP SÜRESİ” KONUSUNDA GÖRÜŞ DEĞİŞTİ

 

Hamza ERTEKİN

E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.

SMMM / Denetim ve İdare Müdürü

hamzaertekin@bbdas.com.tr    

                                                                              

 İstanbul, 8 Temmuz 2024

 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN AYLIK KDV İADESİNDE “İADE TALEP SÜRESİ” KONUSUNDA GÖRÜŞ DEĞİŞTİ
 
 
  • 1- İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesinin Yılı İçinde “Aylık” (406 Koduyla) İade Talep Süresinde Ne Değişti?
 
Bilindiği gibi indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’inci maddesine dayanılarak, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde belirlenen usul ve esaslara göre; bazı teslim ve hizmetlerde yılı içinde 406 koduyla nakden veya mahsuben, bazı teslim ve hizmetlerde ise sadece mahsuben iade edilirken, izleyen yılda ise teslim ve hizmet ayrımı yapılmaksızın 439 koduyla tüm işlemlerde nakden/mahsuben talep edilebilmektedir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, önceki uygulamalarında yılı içinde “nakden iade hakkı doğuran teslim ve hizmet ayrımı” yapmaksızın, indirimli orana tabi tüm teslim ve hizmetler için KDV iadesinin yılı içinde 406 koduyla en son Aralık ayı KDV beyannamesiyle izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar 1 No.lu KDV beyannamesinde iade olarak (düzeltme beyanı ile istenilenler dahil) gösterilmek ve aynı süre içinde nakden/mahsuben iade için gerekli olan belgelerin de vergi dairesine ibraz edilmesi halinde, yine “aynı süre içinde” standart iade talep dilekçesi ile iade talep edilmesi halinde, nakden yapılabilecek iadeleri nakden, sadece mahsuben yapılabilenleri ise mahsuben iade işleminin yapılabileceği görüşündeydi.
 
Yine yılı içinde nakden/mahsuben iade yapılabilen indirimli orana tabi teslim türü ayrımı yapmaksızın, cari döneme ait Aralık beyanı dahil, yılı içinde aylık iade usul ve esaslarına göre 406 koduyla beyan edilerek, izleyen yılın 31 Ocak tarihine kadar talep edilmeyen tutarların, bu süreden sonraki (izleyen yılın 1 Şubat tarihinden itibaren) aynı esaslara göre yapılan aylık iade taleplerini ise, aylık iade talep süresinin sona erdiği belirterek reddedip, aylık iadenin yıllık iadeye çevrilerek yıllık iade usul ve esaslarına göre talep edilmesi gerektiğini savunuyordu.

Buna göre, daha önce 406 koduyla beyan edilen ancak 31 Ocak tarihine kadar standart iade talep dilekçesi verilmediğinden iadesi talep edilmeyen KDV tutarlarının, en geç izleyen yılın Ocak ayına ait 1 No.lu KDV beyannamesinin 106 No.lu satırına yazılarak tekrar indirilecek KDV içine dahil edildikten sonra, izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinin birine ait KDV beyanıyla yıllık iade usul ve esaslarına göre, “yıllık” olarak 439 koduyla talep edilebileceği yönünde görüşler veriliyordu.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili 2022 yılında verdiği bir özelgesinde;  yılı içinde nakden iade hakkı doğuran işlemlerden “konut teslimlerine” yönelik, yılı içinde Aralık döneminde gerçekleşen indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini yılı içinde aylık 406 koduyla iade talep süresini, izleyen yılının Ocak ayının sonu yerine, yıllık iade talep süresi olarak belirlenen, “izleyen yılın sonuna kadar” uzatmış ve bu süre sonuna kadar, yılı içinde aylık KDV iadesi usul ve esaslarına göre 406 koduyla  “nakden iade” talebinde bulunabilmesinin mümkün olabileceği yönünde görüş değişikliğine gitmiştir.
 
Özelgedeki bu görüş değişikliğinin; “yılı içinde nakden iadeye konu edilebilen bir teslim olmasından dolayı, izleyen yılda da aylık iade usul ve esaslarına göre nakden iade yapılabileceği” yönünde olduğuna dair bir belirleme yapılmadığından, aylık nakden/mahsuben iade hakkı doğuran işlem ayrımı yapılmaksızın tüm indirimli orana tabi teslimleri de kapsayıp kapsamadığı anlaşılamamıştır.
 
Yazımızda, konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önceki ve son görüşüne yer verilerek, görüş değişikliğinin ne anlama geldiği ile oluşan yeni tereddütler ve çözüme yönelik görüşlere yer verilecektir.
 
  • 2- Yılı İçinde Aylık KDV İade Usul ve Esasları Belirlenirken, Aylık Nakden İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Tebliğde Farklı Bir Belirleme Var Mı?
 
3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.
 
Bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 10 uncu maddesi ve Karar eki (II) sayılı listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sırası 28 29 kapsamındaki malların teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.
 
Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.
 
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan yılı içinde aylık KDV iadelerine ilişkin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen daha önceki özelgelerde ve Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslarda, indirimli orana tabi işlem türüne göre aylık iadenin nakden veya mahsuben yapılabilir özelliği dikkate alınmadan, tüm indirimli orana tabi işlemleri kapsayacak şekilde ortak, yılı içinde aylık iade usul ve esasları belirlenmiştir.

......................

Denetim ve İdare Müdürümüz Hamza ERTEKİN tarafından yazılan ve "alomaliye.com" internet adresinde yayımlanan makalenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ

446 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.