MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2023-12-YAPILANDIRILAN BORÇLARIN İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ VE BAZI ÖNEMLİ KOLAYLIK VE HATIRLATMALAR

Hamza ERTEKİN
SMMM / Denetim ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM AŞ.
hamzaertekin@bbdas.com.tr

                                                                                      

 İstanbul, 27 Temmuz 2023
 

 

YAPILANDIRILAN BORÇLARIN İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ VE BAZI ÖNEMLİ KOLAYLIK VE HATIRLATMALAR
 
 

1- Yapılandırma Başvurularında Yaşanılan “Başvuru Yönteminde Eksiklik Veya Aksaklıklar” Nedeniyle Kanundan Yararlanamayan Mükelleflere Bazı Kolaylıklar Getirildi:
 
19.07.2023 Tarih 2023/2 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile bu durumla olan mükelleflerin kanundan faydalanabilmelerine yönelik bazı kolaylıklar getirilmiştir. Sağlanan kolaylıklar aşağıdaki gibidir:
 
- Birden fazla vergi dairesine borç olduğu halde sadece bir vergi dairesine dilekçe veren mükellefler, ilk taksit ödeme süresi içinde borçlu oldukları vergi dairelerine başvurarak, başka daireye verdikleri yapılandırma dilekçesini teyit ettirerek, diğer vergi dairelerine olan borçlarını da Kanunun 2’inci maddesi kapsamında borç yapılandırmasından faydalanabilecekler,
 
- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet adresi ya da e-Devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçlular, ilk taksit ödeme süresi içinde vergi dairelerinde yapılandırmalarını revize ettirebilecekler, 
 
-  Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilecekleri halde, bu yöndeki bazı başvuruların internet üzerinden yapılması üzerine başvuran ile borçlu mükellef ilişkisi ve sorumluluk tutarı tespit edilememesinden dolayı borçları yapılandırılmayanların olması nedeniyle, ilk taksit vadesinde ilgili vergi dairesine başvurmaları halinde imkandan yararlanabileceklerdir,
 
- Kanunun 2 ve 3 -4 üncü maddelerinden yararlanmak istemelerine rağmen yalnızca 3 veya 4 üncü maddeye göre dilekçe veren mükelleflerin, ilk taksit ödeme süresi içinde bu yönde talepte bulunmaları halinde 2 ‘inci maddeye göre de kesinleşmiş borçlarını yapılandırabilecekleri,
 
Yönünde önemli kolaylıklar sağlanmıştır.
 
7440 sayılı kanundan yararlanmak amacıyla yapılan bazı başvurulardaki aksaklıklar ve eksiklikler nedeniyle mükelleflerin hak kaybına uğramamaları adına aşağıda belirtildiği şekilde esnek davranılabileceğine yönelik 2023/2 sayılı İç Genelge hazırlayarak tüm birimlere gönderilmiştir. Genelgenin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:
 
“ 7440 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf oluşturulmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkân verilmek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanmasının amaçlandığı ve anılan Kanun kapsamında ilk taksit ödeme süresinin 31 Temmuz 2023 tarihi mesai saati bitiminde sona erdiği dikkate alındığında;
 
a)Kanundan faydalanmak için bağlı olduğu vergi dairesine veya diğer vergi dairelerine süresi içinde yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Kanun kapsamında başvuruda bulunmadıkları borçları için herhangi bir vergi dairesine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu olanların borçlu oldukları vergi dairelerine) başvurmaları ve borçlu oldukları vergi dairelerince önceki başvurularının teyit edilmesi halinde,
 
b)Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükelleflerin Kanundan yararlanmak için 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairesine ya da diğer vergi dairelerine başvurmaları ve borçlu oldukları vergi dairelerince önceki başvuruların teyit edilmesi halinde,
 
c)Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlu oldukları vergi dairelerine ya da herhangi bir vergi dairesine başvurmaları halinde borçlu oldukları vergi dairelerince sistem üzerinden gerekli sorgulamalar yapılmak suretiyle,
 
 
ç) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve  kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde,
 
d)Kanunun 3 ve/veya 4 üncü maddelerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulardan (bu maddeler kapsamında borcun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) 2 nci madde kapsamında borcu olanların bu madde kapsamına giren borçları için 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlu bulundukları vergi dairesine ya da diğer vergi dairelerine başvurmaları halinde, bu borçların Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması ve borçluların bağlı oldukları vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının ilgililere müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığı elden veya gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden verilmesi uygun görülmüştür.
 
Bu İç Genelge kapsamında yapılacak başvurular için 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 sayılı Kanun Genel Tebliğ ekinde yer alan dilekçelerden (2/A, 2/B ve 2/C) uygun olanının kullanılması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, bu şekilde başvuruda bulunması uygun görülen borçluların, 7440 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanabilmeleri için tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak, 31/7/2023 tarihi sonuna kadar ödemelerini yapmaları gerektiği tabiidir.”
 
Yukarıda belirtilen durumda olan mükelleflerin 31.07.2023 tarihine kadar bağlı bulundukları veya borçlu oldukları vergi dairelerine yaşadıkları sorun veya aksaklığı dile getiren  bir dilekçe ile başvurmaları halinde, vergi dairesi tarafından yapılacak kontrollerde Genelge hükümlerine uygun durumların varlığının teyit edilmesi ve uygun görülmesi halinde, başvurular dikkate alınarak 31.07.2023 tarihinde ilk iki taksiti ödemeleri halinde yapılandırmadan faydalanmaları mümkün hale gelebilecektir.

2- Yapılandırılan Borçların ve Matrah Artırımlarının İlk İki Taksit Ödeme Süresi:
 
7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir.
 
Öte yandan, Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen illerde 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31/10/2023 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 30/11/2023 tarihine, ikinci taksitin 2/1/2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin de sürelerinde ödenmesi gerekmektedir.

3- İlk 2 Taksitin Süresinde Ödenmemesi Veya Eksit Ödenmesinin Önemi:
 
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için peşin ödeme ile ilk iki taksitin mutlaka 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sonuna kadar ödenmesi şarttır.
 
İlk 2 taksitin aksatılması halinde;
 
- Yapılandırılan kesinleşmiş borçların tecil işlemi bozulup muaccel hale geleceğinden, tahsilinden vazgeçilen ceza, faiz ve zamlarla birlikte cebren tahsili yoluna gidilir,

- Matrah artırımının getirdiği imkanlardan yararlanılamaz (vergi incelemesi yapılır hale gelir), ancak borç gecikme zammı ile birlikte cebren tahsil yoluna gidilerek tahsil edilir,

- 3 ve 4’üncü maddelerdeki tahsilinden vazgeçilen vergi asılları ile ceza ve faizler yeniden aktif hale gelir ve tahsil yoluna gidilir.
 
* Birinci ve ikinci taksitlerin süresinde ödenmesine rağmen, bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödemede gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi,
 
durumunda, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanılması mümkün değildir.

4- Matrah Artırımının İlk 2 Taksiti Süresinde Ödenmesine Rağmen Sonraki Taksitlerinin Aksatılması Durumunun Sonuçları:
 
Tebliğin (II/C-2.b.iv) bölümüne göre, matrah artırımına ilişkin ödemelerin aşağıda belirtildiği şekilde yapılması halinde, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılacağı açıklanmıştır:
 
* 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılan matrah ve vergi artırımları üzerine tahakkuk eden vergilerin, taksitli ödeme seçeneğine göre ödenmesinin tercih edilmesi ve ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartıyla kalan taksitlerden süresinde ödenmeyen veya eksik ödenenlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanılacağına yönelik Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında düzenleme yapılmıştır.
 
* Buna göre, birinci ve ikinci taksitlerin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, bir takvim yılında üçten fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın ihlal olacağına yönelik düzenleme matrah ve vergi artırımı hükümlerine göre beyan edilen vergiler açısından geçerli olmayacak ve ilk iki taksitin süresinde tam ödenmesi kaydıyla diğer taksitlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.
 
Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde ödenmeyen matrah artırımları üzerine tahakkuk eden vergiler, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilirken, usulüne uygun ödeme yapılmadığından matrah artırımının sağladığı imkanlardan yararlanılamayacaktır.
 
5- Başvuruda Tercih Edilen Taksit Sayısından Daha Az Sayıda Taksitle Veya Peşin Ödeme Mümkün:
 
Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle veya tamamının peşin ödenmesi mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
 
Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31/7/2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir.
 
Yapılandırılan borçların tamamının 31/7/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak olup ayrıca;
 
* Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İNDİRİM,

* İdari para cezalarının aslından %25 İNDİRİM,

* Yapılandırılan borç, sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan %50 İNDİRİM,

* Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) %10 İNDİRİM,
 
yapılacaktır.

6- Ödemelerin Yapılabileceği Yerler:
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait (gib.gov.tr) internet adresi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;
 
* Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

* Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

* Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,
 
Anlaşmalı bankaların;
 
* Şubelerinden,

* Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
 
* Vergi dairesi veznelerine,
 
* PTT şubelerine
 
Yapılabilecektir.
 
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Son günlerde yaşanılabilecek yoğunluk nedeniyle, ödemelerin son güne bırakılmadan yapılması tavsiye edilmektedir.

7- Kredi Kartı İle Ödeme Yapılabilecek:
 
7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu hüküm, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine imkân vermektedir. Madde hükmüne göre kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli anlaşma sağlanmış olup, kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri hâlinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.
 
Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.
 
Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri hâlinde, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına Kanunun öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.
 
7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kredi kartı kullanılmak ve borçlunun bankadaki kredi hesaplarına taksit aylarında borç olarak yansıtılmak suretiyle yapılan ödemeler ilgili taksit ayının son gününü izleyen günden itibaren 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen sürede Hazine hesaplarına aktarılacaktır.
 
Örneğin, borçlu tarafından Kanun kapsamında taksitlendirilmiş alacağın ilk iki taksit tutarının kredi kartı ile Haziran/2023 ayı içinde aynı günde ödendiği varsayıldığında, banka tarafından taksitler ilgili taksit ayları olan Haziran/2023 ve Temmuz/2023 aylarında borçlunun hesap ekstrelerine yansıtılacak ve bu suretle yapılan tahsilat tutarları taksit aylarının son gününü izleyen 20 gün içinde Hazine hesaplarına aktarılacaktır.
 
Kredi kartıyla yapılan taksitli ödemenin Kanunun öngördüğü taksitli ödeme şekli olduğu dikkate alındığında, bu şekilde yapılan ödemelerde de katsayı uygulanacaktır. (Tebliğin II/C-3 Bölümü)

8- Vergi Dairesindeki İade Alacaklarından Mahsup Yoluyla Ödeme Yapılabilecek:
 
7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, Kanun hükümlerinden yararlanarak borçlarını yapılandıran mükelleflerin vergi dairelerinden olan alacaklarıyla yapılandırılan borçlarını ne şekilde ödeyebilecekleri hususu düzenlenmiştir.
 
Madde hükmüne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır.
 
Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir.
 
Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılacaktır. Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit tutarının bir ay içinde ödenmesi hususunda borçluya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
 
Eksik ödenen taksit tutarının, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 1 aylık ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
 
Mükelleflerin bu hükümden yararlanmaları için başvurularını Tebliğe ekli (Ek:2/D) dilekçe ile yapmaları gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, mükellefin mahsup talebi üzerine mahsup işlemleri yapıldıktan sonra, fazla veya yersiz mahsup yapıldığının tespiti hâlinde, haksız alınan iade tutarı için vergi mevzuatı gereği gerekli tarhiyatın yapılacağı tabiidir. Bu durumda, Kanun kapsamında mahsup yoluyla yapılmış olan tahsilatlar için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. (Tebliğin II/C-4 bölümü)

9- Daha Önce Tevkif Yoluyla Ödenen Vergilerin Matrah ve Vergi Artırımına Mahsubu Mümkün:
 
Mükelleflerin matrah ve vergi artırımında bulundukları yıllara ilişkin olarak daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerden kaynaklanan iade alacakları, matrah ve vergi artırımı nedeniyle ödenecek vergilerden mahsup edilebilecektir. (7440 Sayılı Tebliğ I/C-5b bölümü)

10- Matrah Artırımlarının Usulüne Uygun Yapılmadığının Tespiti Üzerine Vergi Dairesi Tarafından Bildirilecek Borçların Ödeme Süresi:
 
Tebliğin (V/E-8.f) bölümünde yer alan aşağıdaki bölüme göre; vergi daireleri tarafından matrah artırımının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı araştırılarak, eksik beyan olduğunun tespiti halinde, bir ay süre içinde geç ödeme zammı ile ödenmesi istenebilecektir.
 
* “f) Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımlarının, 7440 sayılı Kanun hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı vergi dairelerince araştırılabilecektir. Kanun hükümlerine göre, doğru beyan edilmeyen veya vergi hataları nedeniyle eksik beyan edilen matrah ve vergi artırımları ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilecektir. Diğer taraftan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartı ile mükellefe bildirimde bulunularak eksik tahakkuk eden tutarın bir ay içinde geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi istenecek olup verilen sürede ödeme yapılması halinde eksik tahakkuk eden vergiler açısından Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. “

11- Araç Muayenesini Yaptırmayanlar İçin Yapılandırma İmkanı Süresi 30.09.2023 Tarihinde Sona Eriyor:
 
7440 sayılı Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarih itibarıyla araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 30/9/2023 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde;
 
* 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
 
*7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı,
 
ödemeleri şartıyla muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için alınması gereken aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Bu kapsamda, araç muayenesini yaptırmayanlara getirilen kolaylıklar için başvuru süreci hala devam etmekte olup bu süre 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir.

 
Hamza ERTEKİN
SMMM / Denetim ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM AŞ.
hamzaertekin@bbdas.com.tr
 
 
KAYNAKÇA                                 :
 
- 7440 sayılı Kanun
- 7440 Sayılı Kanun Tebliğleri
- 7440 Sayılı Kanun İç Genelgeleri

Ekli Dosyalar

27850 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.