MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2022-1-ANONİM ŞİRKET VE KOOPERATİFLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

İstanbul, 2 Şubat 2022ANONİM ŞİRKET VE KOOPERATİFLERDE
 AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
              

1- Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Kapsamı Nedir?


      1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı 35 inci maddesine göre;
 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olması gereken en az sermaye tutarının (50.000 TL) beş katı tutarında veya daha fazla (250.000 TL ve üzeri) esas sermayesi olan Anonim Şirketler ile,
 • Üye sayısı 100 veya daha fazla olan Yapı Kooperatifleri,
 • Sözleşmeli bir avukat,
bulundurmak zorundadır.

 • Söz konusu Avukatlık Kanunu’ndaki düzenleme yalnızca Anonim Şirketler ile Kooperatifler yönünden zorunluluk getirmekte olup, bu kriterlerin altında kalan anonim şirketler ile kooperatiflerin yanı sıra, diğer şahıs ve sermaye şirketlerinde (sermayesi ne olursa olsun) avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2- Avukat Bulundurma Zorunluluğuna Uymayanlar Tespit Edilebiliyor mu?
 
 • 2022 Yılı için 250.000 TL ve üstü esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin avukat bulundurması yasal zorunluluk olduğundan, bu kapsama giren şirketlere, bulundukları ildeki Baro Başkanlıkları tarafından “Avukatlık Sözleşmesini” ibraz etmesi için bir yazı gönderilmektedir.
 • Bu yazıya istinaden sözleşme ve dayanak belgeler sunulmadığı takdirde Baro Başkanlıkları tarafından o ilin Cumhuriyet Başsavcılığı’na şirket hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak soruşturmada sözleşme, avukata ait serbest meslek makbuzu, makbuzlara ilişkin ödeme dekontu ibrazı gerekmektedir. Yalnızca anonim şirket avukatlık sözleşmesi yapılması yeterli görülmüyor.
3- Avukat Bulundurma Zorunluluğuna Uymayan Şirketler Hakkında Hangi Ceza Uygulanıyor?
 
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı 35 inci maddesinde getirilen “Avukat Bulundurma” zorunluluğuna uymayan Anonim Şirketler ile Yapı Kooperatiflerine,
 • Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar (2022 yılı için 5.004 * 2 = 10.008 TL)  idarî para cezası verilebilecektir.

4- 2022 Yılı İçin Sözleşmeli Avukat Asgari Ücret Tutarı Ne Kadar?
 
 • 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 1136 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereği zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek asgari ücret aylık 4.255 TL‘den aşağı (KDV Dahil) belirlenemeyecektir.

5- Yapılacak Sözleşmede Bulunması Gereken Hükümler Nelerdir?


      Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu gereğince yapılacak sözleşmede bulunması gereken hükümler, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde yer alan “Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar” 73 üncü maddede yer almaktadır.

      Bu maddeye göre anonim şirket ile avukat arasında yapılacak sözleşme yazılı şekle tabiidir. Sözleşme, taraf sayısından bir fazla olacak şekilde hazırlanıp birer nüshanın taraflara verilmelidir. Sözleşmenin bir örneği de avukatın kayıtlı bulunduğu baroya gönderilmelidir.


         Sözleşmede bulunması gereken hususlar:

 • İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/T.C. kimlik numarası,
 • Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/T.C. kimlik numarası,
 • İşin tanımı,
 • Avukatlık ücreti ve ücretin nasıl ödeneceği,
 • Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine göre uyarlanacağı,
 • Süresi,
 • Sona erme koşulları,
 • İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı ibaresi.

6- Sözleşmeli Avukatlardan Alınabilecek Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?


       Anonim şirketler, avukatlarla yapmış oldukları bu sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti alabileceklerdir.

 • Ticari defter ve kayıtlarda eksik veya hatalı düzenleme bulunmaması için hukuki denetim yapılması,
 • Şirket ile üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve hazırlanmış bulunanların şirketin menfaatine göre revize edilmesi,
 • Anonim şirketin taraf olacağı ortaklık sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması ya da hazırlanmış bulunanlara hukuki denetim yapılması,
 • Uygulamaya koyulan yeni mevzuatın şirkete sunulması,
 • Personel giriş ve çıkışlarında mevzuata uygun hareket edilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu danışmanlığı, vb.

7- Sonuç ve Değerlendirme :

 
        Sonuç olarak;

 • 2022 yılı itibariyle, 250.000 TL veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketleri ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirildiğinden,
 • Bu kapsamdaki, şirket veya kooperatiflerin ileride yüklü miktarda idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları adına,
 • Getirilen yasal yükümlülüklere uygun hareket etmeleri gerektiği,
Tavsiye edilmektedir.

 
Hamza ERTEKİN
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM AŞ
Denetim ve İdare Müdürü

Ekli Dosyalar

1497 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.