MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-9-10 SORUDA YAPILANDIRILAN BORCUN İADE ALACAĞINDAN MAHSUBEN ÖDENMESİ ESASLARI

Hamza ERTEKİN
Denetim Ve İdare Müdürü
E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.
hamzaertekin@bbdas.com.tr

                                                                                                                                İstanbul,  14.12.2020

 

10 SORUDA YAPILANDIRILAN BORCUN İADE ALACAĞINDAN MAHSUBEN ÖDENMESİ ESASLARI1- Mükelleflerin Kapsama Giren Kendi Vergi Borçlarına Mahsup Taleplerinden Vaz Geçerek Bu Borçlarını Yapılandırmaları Mümkün müdür?
 
Mükelleflerin bir veya birden fazla vergi dairesine mahsup talepli borçları olması hâlinde, her birine ayrı ayrı Kanundan yararlanmak için belirlenen başvuru süresi içinde Tebliğ ekinde bir örneği yer alan (Ek:2/F) dilekçeyle bildirimde bulunarak, mahsup taleplerinden vaz geçmek suretiyle, bu borçlarını yapılandırabilmeleri mümkündür. (7256 sayılı Kanun Tebliği II/F-5 Bölümü)


2-Üçüncü Kişilerin Vergi Borçlarına Mahsup Talepli Borçlar İçin Mahsup Talebinden Vaz Geçilerek Yapılandırılması Mümkün müdür?
 
Vergi borcuna başka bir mükellefin alacağından mahsup talep edilen borçlu mükellefin, 31.12.2020 tarihine kadar hiçbir şarta bağlı olmadan yapılandırma talep etmeleri mümkündür.
Ancak, üçüncü şahsın vergi borcuna mahsup talebinde bulunan mükellefin, bu talebinden vazgeçebilmesi için, borcuna mahsup istenen üçüncü şahsın da bu konuya yönelik irade beyanında bulunması gerekmektedir. (7256 sayılı Kanun Tebliği II/F-5 Bölümü)

3- Mahsup Talep Edilen Ancak Talepten Vaz Geçilerek Yapılandırılan Borç Taksitlerine Aynı Alacağın Mahsubu Mümkün müdür?
 
Mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, mahsup talebine konu iade alacaklarını Kanun kapsamındaki taksitlerine Kanunun 3’üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre veya Kanun kapsamında yapılandırılmayan vergi borçlarına ilgili mevzuat uyarınca mahsubunu talep etmeleri mümkündür. (7256 sayılı Kanun Tebliği II/F-5 Bölümü)

4- Mahsuben İade Talep Edilen Alacaklar, Bu Talepten Vaz Geçilerek Yapılandırılan Borçlar Ödenmeden, Nakden İade Alınabilir m
i? 

İade alacağının vergi borcuna mahsubunu talep eden ve vergi borcunu Kanuna göre ödemek üzere bu mahsup talebinden vazgeçen mükelleflere iade alacaklarının, mahsubundan vazgeçilen borcun söz konusu Kanun kapsamında yapılandırılmasından sonra hesaplanan taksit tutarları toplamını aşan kısmı, ilgili mevzuat hükümleri ve 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası göz önünde bulundurularak nakden iade edilebilecektir. (7256 sayılı Kanun Tebliği II/F-5 Bölümü)

Bir diğer ifadeyle; mahsuben iadesinden vaz geçilen alacaklar,  mahsubundan ödenmesinden vaz geçilen ilgili borçlar yapılandırılmış olsa bile, taksitlendirilmiş toplam borç tutarı ödenmedikçe nakden iadeye konu edilemeyecektir. Ancak toplam borç tutarını aşan, mahsuben iadeden vaz geçilen alacaklar ilgili mevzuatına göre nakden iade edilebilecektir.

5- Yapılandırılan Vergi Ve SGK Borcu Bulunan Mükelleflerin 31.12.2020 Tarihine Kadar Yaptıkları Nakden İade Talepleri Yerine Getirilir mi?

İade talebinin 7256 sayılı Kanunun başvuru süresinin bitiminden (31 Aralık 2020) önce olması hâlinde mükellefin talebine bağlı kalınmaksızın 7256 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlere (vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere) mahsup edilecek ve kalan bir tutarın bulunması durumunda ise 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir. (7256 sayılı Kanun İç Genelgesi (C) Bölümü)

 ........................................


Denetim ve İdare Müdürümüz Hamza ERTEKİN tarafında yazılan ve 'Alomaliye.com 'da Yayımlanan Makalenin Tamamına Buradan ULAŞABİLİRSİNİZ.

1672 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.