MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-95-İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

Tarih   : 02.07.2024

Sayı    : BBDAS/2024-95

Konu  : İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine yönelik usul ve esasların belirlendiği İhracat Genelgesine; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda detayları verilen yazılarla bazı eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır.
 
  • 1- Gümrük Beyannamesinin “Gideceği Ülke” Başlıklı 17 nci Hanesinde Belirtilen Ülkeye Bakılmaksızın Fiili İhracatın “Filistin’e” Yapıldığının Tevsik Edilmesi Halinde İhracatın “Filistin’e” Yapıldığı Kabul Edilecek Ve İstisna Uygulanacaktır:
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 24.06.2024 tarih ve 3207086 sayılı yazısı ile, İhracat Genelgesinin “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” başlıklı 4 ncü maddesinin 9’uncu fıkrası;
 
 “(9) GB’nin “Gideceği Ülke” başlıklı 17 nci hanesinde “İsrail” yazdığı ancak fiili olarak ihracatın Filistin’e yapıldığı, dolayısıyla GB’nin 8 inci hanesinde alıcı adresinin “Filistin” olarak belirtildiği ihracat işlemlerinde, bu hususun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri ve banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, bahse konu ihracat Filistin’e yapılmış sayılır.”
 
Şeklinde iken;
 
(9) GB’nin “Gideceği Ülke” başlıklı 17 nci hanesinde belirtilen ülkeye bakılmaksızın fiili ihracatın Filistin’e yapıldığı, dolayısıyla GB’nin 8 inci hanesinde alıcı adresinin “Filistin” olarak belirtildiği ihracat işlemlerinde, bu hususun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri ve banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, bahse konu ihracat Filistin’e yapılmış sayılır.
 
Şeklinde değiştirilmiştir.
 
Buna göre; ihracatlarla ilgili gümrük beyannamelerinin 8 nci hanesindeki “alıcı” adresi bölümünde “Filistin” yazması halinde ve bu durumun gerçekliğinin sair belgelerle ıspat edilmesi durumunda, gümrük beyannamesinin “gideceği ülke” başlıklı 17 nci hanesine yazılan ülkeye bakılmaksızın ihracatın “Filistin’ e” yapıldığı kabul edilerek, istisna uygulanacaktır. (Genelge Eki (Ek-2) de İhracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler arasında Filistin yer aldığından)
 
  • 2- Aracılı İhracatlarda Aracılık Sözleşmesinde Aksine Hüküm Bulunmadığı Durumlarda Dövizin Yurda Getirilmesinden İmalatçı ve Tedarikçi Firmaların Sorumlu Olacağı, Aracılık Sözleşmelerinin Belirlenen Sürede Bankaya İbrazından Dış Ticaret Sermaye Şirketinin Sorumlu Olacağı Yönünde Düzenleme Yapıldı:
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 01.07.2024 tarih ve 3219285 sayılı yazısı ile;  ihracat genelgesinin İhracat Bedelinin Tahsilinde Ve İhracat Hesabının Kapatılmasında Sorumluluk” başlıklı 26 ncı maddesinin 1 nci fıkrasına ekleme yapılmıştır.
 
26 ncı maddesinin 1 nci fıkrası;
 
“(1) İhracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının yurda getirme süresi içinde (ek süreler dâhil) kapatılmasından ihracatçılar, ihracat bedelinin faktöring şirketinin yurt içi kaynaklarından ödendiği faktoring işlemlerinde faktoring şirketi sorumludur.”
 
Şeklinde iken, cümlenin sonuna gelmek üzere, aşağıdaki bölüm eklenmiştir:
 
(Eklenen bölüm) “Ancak, 2004/12 sayılı Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında aracılı ihracat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde imalatçı ve tedarikçi şirketler sorumludur. Bu kapsamdaki aracılık sözleşmelerinin, GB tescil tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde aracı bankaya ibrazından sözleşmenin tarafı olan dış ticaret sermaye şirketi statüsünü haiz şirket sorumludur”
 
Aracılı ihracatlarda, ihracat bedelinin usulüne uygun bir şekilde yurda getirilmesinde, sorumlunun net olarak belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Öncelikle aracılı ihracatlarda yapılan sözleşmede aksine bir düzenleme yapılmış ise, düzenlemeye göre dövizi yurda getirmek zorunda olan, aksi halde imalatçı e tedarikçi firma birlikte sorumlu olacaktır.
 
Yine, bu kapsamdaki sözleşmelerin GB tescil tarihinden itibaren 10 iş günü içinde aracı bankaya ibrazı konusunda dış ticaret sermaye şirketleri sorumlu kılınmaktadır. 
 
  • 3- İhracata Aracılık Eden Bankalar, Gümrük Beyannamesinin “Gideceği Ülke” Başlıklı 17 nci Hanesinde Belirtilen Ülkeye Bakılmaksızın Fiili İhracatın Filistin’e Yapıldığının İhracatçılardan Teyit Ederek Buna Göre İşlem Tesis Etmekle Yükümlü Olacaklar:
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.06.2024 tarih ve 3207086 sayılı yazısı ile; ihracat genelgesinin “İhracat Bedelinin Tahsilinde Ve İhracat Hesabının Kapatılmasında Sorumluluk” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası;
 
 
“(3) İhracata aracılık eden bankalar, bilgisi dâhilinde olan beyannamelerin “Gideceği Ülke” başlıklı 17 nci hanesinde “İsrail” yazan ihracat işlemlerinde, GB’nin 8 inci hanesinde yer alan alıcı adresini kontrol etmek suretiyle ihracatın fiili olarak Filistin’e gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ihracatçılardan teyit ederek buna göre işlem tesis etmekle yükümlüdürler.”
 
Şeklinde iken;
 
“(3) İhracata aracılık eden bankalar, bilgisi dâhilinde olan beyannamelerin “Gideceği Ülke” başlıklı 17 nci hanesinde belirtilen ülkeye bakılmaksızın GB’nin 8 inci hanesinde yer alan alıcı adresini kontrol etmek suretiyle ihracatın fiili olarak Filistin’e gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ihracatçılardan teyit ederek buna göre işlem tesis etmekle yükümlüdürler.”
 
Şeklinde değiştirilmiştir.
 
Böylelikle, Genelgenin 4 ncü maddesinde Filistin ile ilgili yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme yapılarak, alıcı adresinde Filistin yazan gümrük beyannameleri ile ilgili ihracatçılardan gerekli teyit yapılarak, bankalar tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesi bakımından istisna uygulanmak suretiyle ihracat bedellerinin terkin edilmesi sağlanacaktır.
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

416 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.