MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-90-2024 Yılı Mali Tatil Uygulaması Ve Bazı Önemli Süreler

Tarih   : 28.06.2024

Sayı    : BBDAS/2024-90

Konu  : 2024 Yılı Mali Tatil Uygulaması Ve Bazı Önemli Süreler

  

 • I- MALİ TATİL UYGULAMASINDA YASAL DAYANAK
 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemlerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre; “5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar." hükmü yer almaktadır. Söz konusu fıkra hükmüne göre mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir.
 
Buna göre, meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, 2024 yılında 30 Haziranın Pazar gününe rastlaması nedeniyle 2-20 Temmuz arasında uygulanacaktır.
 
 • II- VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI BAKIMINDAN
 
1)- MALİ TATİL KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER:
 
5604 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. (5604 sayılı Kanun Md. 1/ 2)
 
 
6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm, "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." şeklinde değiştirilmiştir.
 
Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.
 
GİB’in 29.03.2019 tarihinde yayımladığı VUK 115 sayılı sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken;
 
- Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,
- KDV beyannameleri
- Damga vergisi beyannamesinin
 
Tevkifatlara ilişkin 2 No.lu KDV beyanları dışındaki beyannameler için, verilme süreleri mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük sürenin dışına çıkarıldığından, mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin beyan ve ödeme sürelerinde bir değişiklik olamamıştır.
 
Tevkifatlara ilişkin 2 No.lu KDV beyanlarının verilme ve ödeme süresi izleyen ayın 25’i olarak belirlendiğinden, yukarıda belirtilen hükme göre mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceğinden, herhangi bir değişiklik ve uzama söz konusu olmayacağından izleyen ayın 25’ine kadar (25 Temmuz 2024 tarihinde) beyan edilerek ödenecektir.
 
Buna göre, Temmuz ayı içinde verilecek ;
 
- Haziran 2024 dönemine ait;  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi Beyannamelerinin 26 Temmuz 2024 Cuma günü sonuna kadar verilerek, ödemelerinin de normal vadeleri içinde yapılması gerekmektedir.
 
- Yine 2024 Haziran dönemine ait Tevkifatlara ilişkin 2 No.lu KDV beyanının 25 Temmuz 2024 tarihine kadar verilerek aynı süre içinde ödenmesi,
 
- 1 No.lu KDV beyanları da, 28 Temmuz 2024 Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü sonuna kadar verilerek aynı sürede ödenmesi gerekecektir.
 
Ancak, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamında olduğundan ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Temmuz 2024 ayı içerisinde verilecek önemli bazı beyannamelerin beyan ve ödeme, bildirim ve e-beratların yüklenme için süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Beyanname Türü

Dönemi

Beyanname / Bildirim Verilme Zamanı

Ödeme Zamanı

Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi

2024/Nisan-Mayıs-Haziran (Üç Aylık)

26 TEMMUZ 2024

26 TEMMUZ 2024

2024/ Haziran (Aylık)

26 TEMMUZ 2024

26 TEMMUZ 2024

Damga Vergisi

2024/ Haziran

26 TEMMUZ 2024

26 TEMMUZ 2024

Konaklama Vergisi

2024/ Haziran

26 TEMMUZ 2024

26 TEMMUZ 2024

Katma Değer Vergisi

2024/ Haziran

29 TEMMUZ 2024

29 TEMMUZ 2024

2 No.lu KDV Beyanı

2024/Haziran

25 TEMMUZ 2024

25 TEMMUZ 2024

Form Ba Bs

2024/ Haziran

31 TEMMUZ 2024

 

Defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süre

Nisan 2024
(Aylık yükleme tercihinde bulunanlar için)

12 AĞUSTOS 2024

 

2)- MALİ TATİL KAPSAMINDA OLMAYAN BEYANNAMELER:

 

02.07.2024-20.07.2024 tarihleri arasında verilecek olan;
 

 • Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi,
 • Özel İletişim Vergisi beyannamesi,
 • Şans Oyunları Vergisi beyannamesi,
 • Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tarh ve/veya Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar beyannamelerine İlişkin,

 

Ödeme sürelerinin mali tatil kapsamında olmadığı 5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 7’nci fıkrasında açıklanmıştır.

 

3)- MALİ TATİL NEDENİ İLE UZAYACAK SÜRELER:

 

1 seri No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’e göre son günü mali tatile rastlayan aşağıdaki bazı süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacaktır. (Son gün: 27 Temmuz 2024 Cumartesi gününe rastladığından 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü sonuna kadar)

 

Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:

 

 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. 
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.
 • Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.
 • Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi, tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.
 
4). MALİ TATİL NEDENİ İLE İŞLEMEYEN SÜRELER:
 
4.1. Muhasebe Kayıt Süreleri:
 
Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır.
 
Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.
 
Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
 
4.2. Bildirim Süreleri:
 
Vergi Usul Kanununun 153 ila 170’inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168’inci maddesinde yer alan “Bildirim Süreleri” mali tatil süresince işlemez.
 
4.3. Dava Açma Süreleri:
 
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
 
Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz-31 Ağustos arasında Adli Tatil olup, yeni adli yıl 1 Eylül’de başlamakta olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3’üncü maddesine göre Bu Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.
 
5064 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “…vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.” hükmüne yer verilmiştir. 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere adli tatil sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış olup, vergiye ilişkin işlemlerde dava açma süresinin bu düzenlemeler de dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.06.2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 18’inci maddesi ile değişik 61’inci maddesinde;
 
“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Yine aynı Kanunun 8/3’üncü maddesinde; “Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.” hükmü mevcuttur.
 
Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere mali tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi işlememektedir. Başka bir anlatımla, işlemeye başlamış olan dava açma süresi mali tatilin başlamasıyla birlikte durmakta ve mali tatilin bitimini müteakip süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir.
 
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’inci maddesi gereğince her yıl 20 Temmuz -31 Ağustos tarihleri arasında “Adli Tatil” uygulanmakta olup, yeni adli yıl 1 Eylül 2024 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 2 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3’üncü maddesine göre kanunda yazılı sürelerin bitmesi, çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.
 
Buna karşılık, adli tatil süresi içinde dava açma süresi işlemekte ancak sürenin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 
 
Sonuç olarak, vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 2024 yılında bu süre; 7 Eylül 2024 Cumartesiye rastladığından 9 Eylül Pazartesi günü sona ermektedir.
 
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi tarafından mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceğine, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağına karar verilmiştir.
 
 
5)- MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA:
 
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz." hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.
 
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.
 
6)- MALİ TATİL SÜRESİNCE BİLGİ İSTEME VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ:
 
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, "Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar." hükmü yer almaktadır.
 
Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir. 
 
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.
 
7)- MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN 5 GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER:
 
6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm, "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." şeklinde değiştirilmiştir.
 
Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.
 
Buna göre, 2024 yılında mali tatilin sona erdiği günü izleyen beşinci gün (21 ila 25 Temmuz 2024 tarihleri arasında) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitimi olan 25 Temmuz 2024 tarihinde sona ermektedir.
 
 • III- SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI BAKIMINDAN
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerin kapsamı ve mali tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yetkilidir.
 
Bu yetki; 26568 sayı 30.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır.
 
1)- MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN İŞ VE İŞLEMLER:
 
a). 506 / 5510 sayılı Kanun kapsamında Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeler
 
 • İşyeri bildirgesi
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi
 • Aylık prim ve hizmet belgesi
 • İdari para cezasına itiraz ve ödemesi
 • Prim ödemesi
 • Resen hesaplanan prim borcuna itiraz
 • Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz
 • Prim borçlarının ertelenmesi talebi
 • Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz
 
b). 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri
 
 • Giriş bildirgesi
 • Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi
 • Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi
 • İdari para cezası
 • İsteğe bağlı borçlanma talebi
 
c). 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri
 
 • İşten ayrılma bildirgesi
 • İdari para cezası
 
d). 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri
 • Tebliğ edilen İPC son günü
 • İş müfettişleri tarafından istenen bilgilerin son günü
 
2)- MALİ TATİL KAPSAMINA GİRMEYEN İŞ VE İŞLEMLER:
 
 • 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,
 • İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,
 • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,
 • E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,
 • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,
 • 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.
 
 • IV - DİĞER BAZI ÖNEMLİ SÜRELER VE HATIRLATMALAR
 
 • A- HAZİRAN AYI SONUNA KADAR YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

 

SIRA

HAZİRAN AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

SÜRESİ

1

Mayıs 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25.06.2024

2

Mayıs 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.06.2024

3

Mayıs 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

26.06.2024

4

Mayıs 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.06.2024

5

1-15 Haziran 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

28.06.2024

6

Mayıs 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28.06.2024

7

2021 Yılana İlişkin 3065 Sayılı KDV Kanununun 32'inci Maddesine Göre; 11,13, 14.15'inci Maddeleri İle 17'inci Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasının (S) Bendi Kapsamındaki İadeler İle, 9'uncu Madde Kapsamındaki Tevkifat İadeleriyle İlgili Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Verilme Süresi

01.07.2024

8

2022 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan ve 2023 Yılında Talep Edilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Verilme Süresi

01.07.2024

9

Mayıs 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2024

10

Mayıs 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2024

11

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.07.2024

12

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.07.2024

13

Mayıs 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2024

14

Mayıs 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01.07.2024

15

Mayıs 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01.07.2024

16

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01.07.2024

17

Fiziki Ortamda Tutulan 2023 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikinin Yaptırma  Süresi

01.07.2024

18

01.07.2024 Tarihinde Elektronik Fatura ve İrsaliye Kapsamına Geçmesi Zorunda Olan Mükelleflerin Gerekli Altyapıyı Tamamlayarak E-Fatura veya E-İrsaliyeye Geçme Süresi

01.07.2024

19

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (ÖKC) Yeni Nesil ÖKC’ye Dönüştürme ve En Az Bir Banka İle Üye İş Yeri Anlaşması Yaparak Banka Kartları İle Ödeme Taleplerini Kabul Etme Zorunluluğunun Başlama Süresi

01.07.2024

20

7440 Sayılı Kanunun 5 ve Geçici 1’inci Maddeleri Kapsamında Matrah Artırımı Yapılan ve 12 Taksit Seçeneğini Seçen Mükelleflerden İlk 2 Taksiti Süresinde Ödeyen Ancak Diğer Taksit Ödemesini Aksatanların, Kanundan Yararlanabilmeleri İçin Aksayan Taksitleri Gecikme Zammı İle Beraber Son Ödeme Süresi

01.07.2024

21

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan ve 12 Taksit Seçeneğini Seçen Mükelleflerden (Matrah Artırımı Hariç) İlk 2 Taksiti Süresinde Ödeyen ve Bir Takvim Yılanda 3 Veya Daha Az Taksitini Süresinde Ödeyemeyenler Veya Eksik Ödeyenlerin, Kanundan Yararlanabilmeleri İçin Aksayan Veya Eksik Ödenen Taksitlerini Gecikme Zammı İle Beraber Son Ödeme Süresi

01.07.2024

 

 

 

  B-     E-DEFTER GİRİŞ VE ONAYI İLE BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ TABLOSU:

 

 

SIRA

E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ

 

SÜRESİ

1

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.06.2024

2

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak –Şubat –Mart / 2024 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.06.2024

3

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.07.2024

4

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

12.08.2024

5

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.09.2024

6

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan - Mayıs – Haziran / 2024 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10.09.2024

 

 • C- CİRO LİMİTİNE BAKILMAKSIZIN “FAALİYET TÜRÜNE GÖRE” E-FATURA VE E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER:

 

SIRA

CİRO LİMİTİNE BAKILMAKSIZIN FAALİYET TÜRÜNE GÖRE E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

e-FATURAYA GEÇME SÜRESİ

e-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

1

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler

Lisans Alma Tarihini İzleyen  4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

2

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

 

Faaliyete Başladıkları 4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

3

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Hal Kayıt Sistemi Kapsamında Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

Faaliyete Başladıkları Tarihten İtibaren 3 Ay İçinde

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

4

(Ek:RG-9/2/2021-31390) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.)

Faaliyete Başlayanların SGK’ya Fatura Düzenlemeye Başlamadan Önce

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

5

(Ek:RG-22/1/2022-31727) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

6

(Ek:RG-7/10/2023-32332) 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarjağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri. (Yeni faaliyete başlayanlar faaliyete başladıkları tarihten itibaren)

Öteden beri faaliyeti olanlar 02.01.2024 tarihinde, yeni işe başlayanlar, işe başladıkları tarihten itibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

7

2023 Yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397'inci Maddesinin 4'üncü Fıkrası Uyarınca, Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Sağlayan Mükellefler

İzleyen Yılın Başından İtibaren

İzleyen Yılın Başından İtibaren

8

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlarla iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu yoktur ancak isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler. Bunlar ile, isteğe bağlı olarak geçen diğer mükellefler.

Başvuruyu Takip Eden Ay Başından İtibaren

Zorunlu Değil

               

 • D- BELİRLENEN CİRO LİMİTLERİNİN AŞILMASI HALİNDE E-FATURA VE E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER:

 

SIRA

CİRO AŞIMINA GÖRE e-DEFTER / e- FATURA UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

e-FATURAYA GEÇME SÜRESİ

e-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

1

2023 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 3 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Mükellefler

01.07.2024

01.01.2025

2

2023 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları ile Gayrisafi İş Hasılatı) 500 Bin TL’yi Geçen Gayrimenkul ve/veya Motorlu Taşıt, İnşa, İmal, Alım, Satım veya Kiralama İşlemlerini Yapanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefler (Ek:RG-22/1/2022-31727)

01.07.2024

01.01.2025

3

İnternet Üzerinden 2023 Yılında   500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.  (Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727) aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.)

01.07.2024

01.01.2025

 

  

 • E- e-İRSALİYE KAPSAMINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER TABLOSU

 

SIRA

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

E-İRSALİYE UYGULAMASINA BAŞLAMA TARİHİ

1

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler

Şartın Sağlandığı Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

2

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

3

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.

Şartın Sağlandığı Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

4

4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

5

- (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727) Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727) mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç).

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

6

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

Şartın Sağlandığı Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

7

(Değişik:RG-22/1/2022-31727) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Takip Eden Hesap Döneminin Yedinci Ayı Başından İtibaren

8

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Hal Kayıt Sistemi Kapsamında Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak toptan sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

9

Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır.

Yazılı Bildirim Yapılan Mükelleflerin Yazıda Verilen Süre İçinde

Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2764 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.