MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-55-İşveren Tarafından Personel Veya Şirket Ortakları Adına Yaptırılan Özel Sigorta Poliçeleri Ödemeleri Hakkında Verilen Özelgeler

Tarih   : 04.04.2024

Sayı    : BBDAS/2024-55

Konu  : İşveren Tarafından Personel Veya Şirket Ortakları Adına Yaptırılan Özel Sigorta Poliçeleri Ödemeleri Hakkında Verilen Özelgeler

 

  • 1- “İşveren Tarafından Personelin Kendisi, Eş Ve Çocukları Adına Yapılan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Ve Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı” Konulu Ankara VDB’lığının 29.03.2024 Tarih E-90792880-155.01.03.99[DMG1-9]-187659 Sayılı Özelgesi:
 
… Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, personelin kendisi, eşi veya çocukları için yıllık olarak düzenlenen tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine ait primlerin Şirketiniz tarafından ödenmesi halinde prim tutarlarının çalışana yapılan net ücret ödemesi olarak kabul edilerek her bir aya isabet eden tutarın brüte iblağ edilmesi, brüt tutarın ise ödendiği ayın bordrosuna yansıtılmak suretiyle ücret matrahına dahil edilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir. 
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası prim tutarlarının, o ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması kaydıyla Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca personelin vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması, sigorta primlerinin yıllık olarak ödenmesi durumunda ise işlemin gerçekleştiği ay da dahil olmak üzere kalan ay sayısı toplamına bölünerek hesaplanan aylık prim tutarının ücret matrahından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Ayrıca, hizmet erbabının maaş ve benzeri ücret ödemeleri ile tamamlayıcı sağlık sigortası ödemelerinin aylık toplamına aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan gelir vergisi istisnası ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda yer alan damga vergisi istisnası uygulanabilecektir.” 
 
Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından ödenen söz konusu sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.” (https://www.gib.gov.tr/node/176097/pdf)
 
  • 2- “Şirket Ortağı Ve Aynı Zamanda Şirket Müdürünün Kendisi, Eşi Ve Çocuğu İçin Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu” Konulu Kütahya Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü’nün 19.03.2024 Tarih E-61504625-125-17217 Sayılı Özelgesi:
 
“…Bu hüküm ve açıklamalara göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren hizmet erbabına nakden veya hesaben yapılan ücret ödemelerinden, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi ile varsa sendika aidatı, şahıs sigortası primi ve engellilik indirimi tutarları düşüldükten sonra bulunan gelir vergisi matrahı üzerinden, kümülatif gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir vergisi hesaplanmakta ve hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uyarınca, asgari ücretin ilgili aydaki vergi tutarı indirilerek kesilecek gelir vergisi bulunmaktadır.
 
Buna göre, şirketiniz tarafından şirket müdürünün kendisi, eşine ve küçük çocukları için ödenen özel sağlık sigortası primlerinin net ücret olarak değerlendirilmesi ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması, ayrıca, ödenen ücretlerin Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince emsallere uygun olması gerekmektedir.
 
 Öte yandan, işveren tarafından şirket müdürü adına ödenen ve ücret olarak değerlendirilen özel sağlık sigortası primleri ile asgari ücretli olarak çalışan personelin kendisi, eşine ve küçük çocukları adına yaptırdığı sağlık sigortası için ödenen primlerin tamamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması ve prim ödeme belgesinin primin ait olduğu dönem içinde ibraz edilmesi halinde ücretin safi değerinin tespitinde, gelir vergisi matrahının da yeterli olması kaydıyla, indirim konusu yapılması mümkündür.”
(https://www.gib.gov.tr/node/176127/pdf)
 
 
  • 3- “İşveren Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı” Konulu Ankara VDB’lığının 19.03.2024 Tarih E-38418978-125[6-2023/5]-164526 Sayılı Özegesi:
 
“ … Diğer taraftan, 23/10/2012 tarih ve  GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
 
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından, kilit personeliniz adına yaptırılan hayat sigortasının lehtarının Şirketiniz olması ve poliçe süresinde (5 yıl) riskin gerçekleşmesi durumunda … ABD Dolarının şirketinize ödenecek olması nedeniyle, Şirketiniz tarafından karşılanan sigorta primleri, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirilmeyecektir.
 
Diğer taraftan, söz konusu amaca yönelik Şirketiniz tarafından karşılanan hayat sigortasına ait prim ödemelerinin, ticari kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle doğrudan illiyet bağının bulunmaması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesi kapsamında gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.”( https://www.gib.gov.tr/node/176122/pdf)
 
  • 4- “Şahıs Sigorta Primleri İle Eğitim Ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Matrahından İndirimi” Konulu Ankara VDB’lığının 12.12.2022 Tarih E-38418978-120[89-2021/15]-577790 Sayılı Özelgesi:
 
“…Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, birikimsiz hayat sigortası için ödemiş olduğunuz prim tutarlarının tamamının, beyan edilen gelirinizin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması, sigortanın Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş ve prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması koşuluyla gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Diğer taraftan, küçük çocuğunuz adına yaptığınız ve fatura ile tevsik edilen özel okul eğitim harcamalarının da beyan edilen gelirinizin %10'unu aşmamak kaydıyla matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.
 
Bununla birlikte, özelge talep formunuz ekinde yer alan eğitim harcamalarına ilişkin faturaların incelenmesinden, yemek ve eğitim bedelinin ayrı ayrı hesaplandığı anlaşılmış olup, okul tarafından verilen ve bedeli ayrı olarak tespit edilebilen yemek hizmetinin, eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu yemek hizmetine ilişkin harcamaların eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.”
( https://www.gib.gov.tr/node/167280/pdf)
 
  
  • 5- “Ücretlinin, Serbest Meslek Erbabı Eşi Adına Ödediği "Geri Ödemeli Hayat Sigortası Priminin" Kendi Ücret Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapıp Yapamayacağı” Konulu Ankara VDB’lığının 30.11.2022 Tarih 38418978-120[61-18/15]-556569 Sayılı Özelgesi:
 
“ … Öte yandan, 85 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin "8.2. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi" ve "8.3. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerden İndirimi" başlıklı bölümlerinde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
 
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, personelinizin eşi adına yaptırılan geri ödemeli hayat sigortası için ödediği primlerin, serbest meslek erbabı olan eş tarafından serbest meslek kazancı dolayısıyla verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde gelir vergisi matrahının tespitinde indirime konu edilmesi gerekmekte olup, personelinizin ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.”
( https://www.gib.gov.tr/node/164283/pdf)
 
  • 6- “İşveren Tarafından Ödenen Özel Şahıs Sigorta Primlerinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Ve Vergi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı” Konulu İstanbul VDB’lığının 02.04.2014 Tarih 62030549-120[63-2013/210]-725 Sayılı Özelgesi:
 
“ … Diğer taraftan, 23/10/2012 tarih ve  GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
 
Buna göre; indirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret ise, işveren tarafından çalışana hizmet karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı olarak ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.
 
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, söz konusu primlerin öncelikle ücretin matrahına ilave edilerek Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince gelir vergisi tevkifatı kesilmek suretiyle vergilendirilmesi ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak herhangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılması mümkündür. (https://www.gib.gov.tr/node/99005/pdf)
 
  
  • 7- “İşveren tarafından çalışanları adına ödediği grup sigorta poliçe bedellerini doğrudan gider yazıp yazamayacağı” Konulu Ankara VDB’lığının 14.11.2011 Tarih B.07.1.GİB.4.06.16.01-120-[40-11/1]-993 Sayılı Özelgesi:
 
“ … Bu hüküm ve açıklamalara göre, grup sigorta poliçesi kapsamında şirketiniz tarafından çalışanları ile eş ve çocukları adına ödenen özel sağlık sigortası tutarlarının, personelinize yapılan ücret ödemesi olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosuna dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, ücret olarak vergilendirilmesi gereken söz konusu menfaatlerin tamamının Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında gider olarak indirilebileceği tabiidir.” (https://www.gib.gov.tr/node/98671/pdf)
 
 
Saygılarımızla.
                
                  BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.  

841 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.