MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-53-2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

Tarih  : 02.04.2024

Sayı    : BBDAS/2024-53

Konu  : 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı


1- 2023 Yılı Kurum Kazançlarına Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranları:

 
FAALİYET ÖZELLİKLERİ VE YILLARA GÖRE UYGULANACAK KURUM GEÇİCİ VERGİ VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
SIRA NO YASAL DAYANAK FAALİYET ÖZELLİKLERİ 2020 YILI (%) 2021 YILI (%) 2022 YILI (%) 2023/I-II GEÇ. V. (%) 2023/III GEÇ. V-KV (%) 1.10.2023
1 KVK Md.32/1 - Geçici 10 - Geçici 13      7456 SK 21.Md. Normal (Kanuni) Orana Tabi Kurum Kazançları 22 25 23 20 25
2 KVK Md.32/1 - Geçici 13      7456 SK 21.Md. Finansal Alanda Faaliyet Gösteren Kurum Kazançları  (Bankalar, 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri) 22 25 25 25 30
3 KVK Md. 32/6                 7456 SK 21.Md.  Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında  %20'den Fazla Oranda İlk Defa Halka Arz Edilen Kurumların Paylarının İlk Defa Halka Arz Edildiği Hesap Döneminden Başlamak Üzere 5 Hesap Dönemine Ait Kurum Kazançları (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) (1.1.2021 den itibaren uygulanmak üzere) 22 23 21 18 23
4 KVK Md. 32/7                7456 SK 21.Md. Değişikliği İle İhracat Yapan Kurumların Münhasıran İhracattan Elde Ettikleri Kurum Kazançları (1.1.2022 - 30.09.2023 Arası Ve 1.10.2023 Tarihinden İtibaren Verilecek Beyannamelerde Uygulanmak Üzere) 22 25 22 19 20
5 KVK Md. 32/8               7456 SK 21.Md. Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumların Münhasıran Üretim Faaliyetinden Elde Ettikleri Kazançları (1.1.2022 ve 30.09.2023 Arası Ve 1.10.2023 Tarihinden Sonra Verilecek Beyannamelere Uygulanmak Üzere) (İhracat Gelirleri Nedeniyle 5 Puanlık İndirimden Faydalananlar Ayrıca Bu İndirimden Faydalanamaz) 22 25 22 19 24
 Kurumlarda Geçici Vergi Oranı - (KVK Md. 32/2) : Câri vergilendirme döneminin Kurumlar Vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. 
Payları Borsa İstanbul'da İlk Defa En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Kurumlar (KVK Md. 32/6): Paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
İhracattan Elde Edilen Kazançlara (KVK Md. 32/7): İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı  5 puan indirimli uygulanır.  
Sanayi Sicil Belgesine Sahip ve Fiilen Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 32/8): Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için 32/7'inci fıkra hükmüne (imal edilip ihraç edilenlerden elde edilen kazançlar) göre indirimden faydalananlara bu fıkra kapsamında ayrıca 1 puanlık indirim uygulanamaz.
İndirimlerin Önceliği (KVK Md. 32/9): KVK 32/7-8'inci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler (KVK 32/5 ve 6'ıncı fıkralarda yer alan) uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır. 

 
* 2023 Yılı için; Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve ihracat yapan kurumlar için   = %18  oranı uygulanır.
 
* 2023 Yılı için; Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar için   = %22 oranı uygulanır.
 
 
  
%30 KV Oranı Uygulaması Gereken Finansal Alanda Faaliyet Gösteren Kurumlar :
 
Bankalar: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre kurulan; mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını ifade etmektedir.
 
6361 Sayılı Kanun Kapsamındaki Şirketler: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerini ifade etmektedir.
 
Elektronik Ödeme ve Para Kuruluşları:  6493 Sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yetkilendirilen “Elektronik Para Kuruluşları” ile “Elektronik Ödeme Kuruluşları” nı ifada eder. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın internet adresi üzerinde; aktif ödeme kuruluşları https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Odeme+Hizmetleri/Odeme+Kuruluslari adresinde, Elektronik Para Kuruluşları da https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Odeme+Hizmetleri/Elektronik+Para+Kuruluslari adresinde güncel olarak yer almaktadır.
 
Yetkili Döviz Müesseseleri: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45) ile belirlenen usul ve esaslara göre faaliyet izni almış, A Grubu Yetkili Müesseseleri ve B Grubu Sınırlı Yetkili Müesseseleri ifade etmektedir.
 
Varlık Yönetim Şirketleri: “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları İle Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tabidirler. Varlık Yönetim Şirketleri; kaynak kuruluşların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alarak kurulan şirketleri, ifade eder. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun https://www.bddk.org.tr/Kurulus/Liste/82 internet adresinde aktif olanlar ile faaliyet izinleri iptal edilenler ayrı ayrı yer almaktadır.
 
Sermaye Piyasası Kurumları: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 35’inci maddesinde sayılan kurumları ifade etmekte olup, aşağıdaki gibidir.
 
Sermaye Piyasası Kurumları

a) Yatırım kuruluşlar
b) Kolektif yatırım kuruluşları
c)Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları
ç) Portföy yönetim şirketleri
d) İpotek finansmanı kuruluşları
e) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
f) Varlık kiralama şirketleri
g) Merkezî takas kuruluşları
ğ) Merkezî saklama kuruluşları
h) Veri depolama kuruluşları
ı) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları
 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri: Sigorta Şirketleri Ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye’de kurulan sigorta ve reasürans şirketlerini ifade eder.
 
Emeklilik Şirketleri: Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulan emeklilik şirketlerini ifade etmektedir.

2- 2023 Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi:
 
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2023 hesap dönemine ilişkin  kurumlar vergisi beyannamesi, 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

3- 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Güncellendi:

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan 1.4.2024 tarihli duyuru ile, Kurumlar Vergisi Beyanname formatında bazı değişikliklerin yapıldığını açıklamıştır.

2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken “Kurumlar Vergisi Beyannamesi" uygulamaya açılmıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sisteminden verecek olan mükelleflerin Dijital Vergi Dairesi uygulaması üzerinden “Gerekli Programlar" menüsü altında yer alan Beyanname Düzenleme Programı'nı indirerek güncellemeleri gerekmektedir.
Beyanname formatında yapılan bazı  değişiklikler aşağıya çıkarılmış olup, ayrıntılı bilgilere https://dijital.gib.gov.tr/duyurular#0 linkinden ulaşılabilecektir:

- “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne aşağıdaki istisna/indirim kodları eklenmiştir

- Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve ikinci mükerrer 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 20.02.2024 tarihinde ise 165 No.lu Sirküler ile uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır. Buna istinaden:
 1. “Ekler” kulakçığında yer alan “Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu”, “Tek Düzen Hesap Planı” bölümündeki “Aktif” ve “Pasif” tablolarına, “Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem” sütunu eklenmiştir.
 2. “Ekler” kulakçığına “Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Enflasyon Düzeltmesi” tablosu eklenmiştir.
- “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknogirişim Sermaye Desteği” tablosunda bulunan “Teknoloji Bölgeleri” sütunu kaldırılmıştır.

- “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-a Maddesine Göre Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan 297, 298, 299, 300, 306 ve 307 no.lu satırlara bilgi girişi yapılması durumunda bu tablonun doldurulması gerekmektedir.

- “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-b Maddesine Göre Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “317 kodlu Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.

- “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-c Maddesine Göre Yurt Dışı İştirak Satış Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “318 kodlu Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.

- "Ekler" kulakçığına "KVK 5/1-g maddesine Göre Şube Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler" tablosu eklemiştir. "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “322 kodlu Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-g)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.

- “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan 318 kodlu Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c), 319 kodlu Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç), 311 kodlu Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar (Yönetici Şirketler) istisnalarından anonim şirketler dışındaki mükelleflerin yararlanması engellenmiştir.

- “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-g maddesine Göre Şube Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “322 kodlu Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-g)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloyu doldurmaları gerekmektedir.

- “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “401 kodlu Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i)” satırı kooperatif statüsünde olan mükellefler tarafından doldurulmalıdır.

- “Ekler” kulakçığında yer alan “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” tablosuna

-“Sponsorluk harcamaları (Profesyonel spor dalları)”,

-“Sponsorluk harcamaları (Amatör spor dalları)”

satırları eklenmiştir.

- “Ekler” kulakçığının “Ar-Ge/Tasarım Bilgileri” tablosunda bulunan “Ar-Ge İndirimi (KVK madde 10/1-a)” satırına ilişkin “Devreden Tutar” toplamının, “Ek Bilgiler” kulakçığının “Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (KVK madde 10/1-a)” satırına otomatik artarımı sağlanmıştır.

- “Ekler” kulakçığının “Ar-Ge/Tasarım Bilgileri” tablosunda bulunan “Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)” satırına ilişkin “Devreden Tutar” toplamının “Ek Bilgiler” kulakçığının “Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)” satırına otomatik artarımı sağlanmıştır.

- “Ekler” kulakçığının “Ar-Ge/Tasarım Bilgileri” tablosunda bulunan “Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)” satırına ilişkin “Devreden Tutar” toplamının “Ek Bilgiler” kulakçığının “Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)” satırına otomatik artarımı sağlanmıştır.

- “Ekler” kulakçığının “Ar-Ge/Tasarım Bilgileri” tablosunda bulunan “Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)” satırına ilişkin “Devreden Tutar” toplamının “Ek Bilgiler” kulakçığının “Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)” satırına otomatik artarımı sağlanmıştır.

4- Kurumlar Vergisi Ödeme Süresi Ve Ödeme Yapılabilecek Yerler:

Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2023 hesap dönemine ilişkin hesaplanan kurumlar vergisini 1 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında öderler. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar kurumlar vergisini ödemelidir.

Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenir.
 
Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında;
 • Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden;
  • Başkanlıkça belirlenen tutarlar dahilinde, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
  • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
  • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile
 • Anlaşmalı bankaların;
  • Şubelerinden,
  • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
 • PTT işyerlerinden
          Yapabilecektir.

5- Kurumların Durumlarına Göre Doldurmak Zorunda Oldukları Beyanname Ekleri:

Kurumlar vergisi beyannamesinde aşağıda yer alan ekler bulunmakta olup mükellefler durumlarına göre gerekli kısımları doldurmak zorundadır.
 • Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti,
 • Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 • Gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgiler,
 • Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar,
 • Teknogirişim ve teknokent sermaye desteği,
 • Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 • Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, unvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim,
 • Muhasebe sistemi genel tebliğleri uyarınca temel mali tabloların (bilanço, gelir tablosu) yanı sıra diğer mali tabloları düzenlemek mecburiyetinde olan mükelleflerce düzenlenen kâr dağıtım tablosu,
 • Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim,
 • Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin bilgiler,
 • Yurt dışı mukimi kişi veya kurumlara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin form,
 • Teknokentlerden elde edilen kazançlara ilişkin bilgiler,
 • Ar-Ge ve tasarım indirimi bilgileri,
 • KKEG bilgileri,
 • İndirimli kurumlar vergisi tablosu,
 • Nakdi sermaye artışı indirimi bilgileri,
 • Sınai mülkiyet hakkı istisnası bilgileri,
 • Dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri,
 • Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler,
 • 6491 sayılı Kanun 12/5 mad. kapsamında itfa payları tablosu,
 • G.V.K. 113 üncü madde kapsamında hasılat esaslı kazanç tablosu,
 • KVK 5/1-a maddesine göre yurt içi iştirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,
 • KVK 5/1-b maddesine göre yurt dışı iştirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,
 • KVK 5/1-c maddesine göre yurt dışı iştirak satış kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,
 • KVK 5/1-g maddesine göre şube kazancı istisnasına ilişkin bilgiler.

6- Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi:
 
Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) gerekli şartları taşıyanların kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken kurumlar vergisinden indirilir.

7- Ödenen Geçici Vergilerin Beyanname Üzerinden Mahsubu Yapılabilecek:
 
Geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Bu mahsubun yapılabilmesi için tahakkuk eden geçici verginin nakden veya mahsuben ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş bulunan geçici vergiler yıllık beyannamede mahsup edilemez.

8-Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden /Mahsuben İadesi Veya Üçüncü Şahısların Vergi Borçlarına Mahsubu:
 
Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi, tutarına bakılmaksızın ve inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. Mahsup talebinin 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekmektedir.
 
Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih esas alınarak yapılacaktır.
 
Nakden iade taleplerinin iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 151.000 TL’yi (2024 yılı için 239.000 TL) geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte, bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.
 
Nakden yapılacak iade taleplerinin 151.000 TL’yi (2024 yılı için 239.000 TL) aşması halinde, 151.000 TL’yi (2024 yılı için 239.000 TL) aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir.
 
151.000 Türk lirasına (2024 yılı için 239.000 TL) kadar olan kısım ise, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir. İade talebi teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilir. 
 
Nakden iade talebinin 1.518.000 Türk lirasına (2024 yılı için 2.405.000 TL) kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 1.518.000 Türk lirasını (2024 yılı için 2.405.000 TL) aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
 
Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek iade talep dilekçesine (1A), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (Sıra No: 429) ekinde yer alan “Üçüncü Kişilerin/Kurumların Vergi Borçlarına Mahsup Talebine İlişkin Liste” eklenir. Bu şekilde yapılan mahsup talepleri düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibarıyla yerine getirilir.
 
* Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Yılı Kurumlar V. Beyanname Düzenleme Reh. Ulaşmak İçin: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2024/2024KurumlarVergisiRehberi.pdf
 
* TÜRMOB 2023 Yılı Kurumlar V. Beyanname Düzenleme Reh. Ulaşmak İçin: https://online.fliphtml5.com/nitus/kkzn/#p=1
 
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3305 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.