MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-81-Haziran Ayında Sona Erecek Bazı Vergisel Başvuru ve Yükümlülükler

Tarih   : 23.06.2022

Sayı    : BBDAS/2022-81

Konu  : Haziran Ayında Sona Erecek Bazı Vergisel Başvuru ve Yükümlülükler

 

TABLO – I : Haziran Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Vergisel Yükümlülükler Tablosu 

TABLO – II : E-Defter Beratlarının Ve İkincil Kopyalarının Yükleme Süreleri Tablosu 

TABLO – III : 01.07.2022 Tarihinde E-Fatura/E-Arşiv Faturaya Geçmek Zorunda Olan Mükellefler Tablosu 

TABLO – IV : 01.07.2022 Tarihinde E-İrsaliye Kapsamına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler Tablosu

 

 

SIRA

TABLO- I : HAZİRAN AYINDA SONA ERECEK BAZI VERGİSEL BAŞVURU VE YÜKÜMLÜLÜKLER

SÜRESİ

1

1-15 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

24.06.2022

2

1-15 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.06.2022

3

Mayıs 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.06.2022

4

Mayıs 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

27.06.2022

5

Mayıs 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.06.2022

6

2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

30.06.2022

7

Mayıs 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

30.06.2022

8

Mayıs 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30.06.2022

9

Mayıs 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30.06.2022

10

Mayıs 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30.06.2022

11

2022/Mayıs Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle Tahakkuk Eden SGK Primlerinin Ödeme Süresi

30.06.2022

12

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan SGK Borçlarının Taksit Ödeme Süresi

30.06.2022

13

Mayıs 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30.06.2022

14

Varlık Barışı Kapsamında, Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi (5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

30.06.2022

15

Fiziki Ortamda Tutulan 2021 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikinin Yaptırılması Süresi

30.06.2022

16

01.07.2022 Tarihinde E-Belge Kapsamına Geçmesi Zorunlu (Aşağıda  Tablo: III ve IV’de Gösterilen) Mükelleflerin Başvuru ve Altyapıyı Oluşturma Süresi

30.06.2022

 

  

 

SIRA

TABLO – II: E-DEFTER BERATLARININ VE İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLEME SÜRELERİ

 

SÜRESİ

1

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.06.2022

2

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin 2021/Mart Dönemine Ait Elektronik Defter ve Berat Onaylarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süresi

18.07.2022

3

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.08.2022

4

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin 2021/Nisan Dönemine Ait Elektronik Defter ve Berat Onaylarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süresi

15.08.2022

5

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.08.2022

6

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.08.2022

7

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

15.09.2022

8

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

15.09.2022

 

 TABLO – III: 01.07.2022 TARİHİNDE E-FATURA/E-ARŞİV FATURA KAPSAMINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER TABLOSU 

 

SIRA

E-FATURA/E-ARŞİV FATURAYA GEÇME KRİTERLERİ

E-FATURA/E-ARŞİV FATURAYA GEÇME SÜRESİ

E-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

   

1

2021 Hesap Dönemi Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı)  4 Milyon TL’yi Geçenler

01.07.2022

01.01.2023

2

2022 Hesap Dönemi Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı)  3 Milyon TL’yi Geçenler

01.07.2023

01.01.2024

3

2020 Veya 2021 Yılı Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 1 Milyon TL’yi Geçen Gayrimenkul Ve/Veya Motorlu Taşıt, İnşa, İmal, Alım, Satım Veya Kiralama İşlemlerini Yapanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefler

01.07.2022

01.01.2023

4

2022 Veya Müteakip Hesap Dönemlerinde Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 500 Bin TL’yi Geçen Gayrimenkul Ve/Veya Motorlu Taşıt, İnşa, İmal, Alım, Satım Veya Kiralama İşlemlerini Yapanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefler (2022 Yılında Geçecekler İçin Esas Alınacak Süre)

01.07.2023

01.01.2024

5

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İle Belediyelerden Yatırım Ve/Veya İşletme Belgesi Almak Suretiyle Konaklama Hizmeti Vermekte Olan Mevcut Otel İşletmeleri

01.07.2022

01.01.2023

6

 

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İle Belediyelerden Yatırım Ve/Veya İşletme Belgesi Almak Suretiyle Konaklama Hizmeti Vermek Üzere Yeni Faaliyete Başlayacak Otel İşletmeleri

 

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından itibaren

E-Faturaya Geçtikleri Yılı Takip Eden Yıl Başından İtibaren

7

2020 Ve 2021 Hesap Dönemleri İçin 1 Milyon TL Ve Üzeri Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Olan, Gerek Kendi Siteleri Gerekse De İnternet Satış Platformları Üzerinden Veya Her Türlü Elektronik Ortamda Mal Veya Hizmet Satışı Gerçekleştiren Mükellefler

01.07.2022

01.01.2023

8

2022 Veya Müteakip Hesap Dönemleri İçin 500 Bin TL Ve Üzeri Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Olan, Gerek Kendi Siteleri Gerekse De İnternet Satış Platformları Üzerinden Veya Her Türlü Elektronik Ortamda Mal Veya Hizmet Satışı Gerçekleştiren Mükellefler (2022 Yılında Geçecekler İçin Esas Alınacak Süre)

01.07.2023

01.01.2024

  

TABLO- IV: 01.07.2022 TARİHİNDE İTİBAREN E-İRSALİYE KAPSAMINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER TABLOSU 

SIRA

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

E-İRSALİYE UYGULAMASINA BAŞLAMA TARİHİ

1

E-Fatura Kapsamında Olup Olmadığına Bakılmaksızın, Demir Ve Çelik (GTİP 72) İle Demir Veya Çelikten Eşyaların (GTİP 73) İmali, İthali Veya İhracı Faaliyetinde Bulunmakta Olan Mükellefler (Basit Usul Hariç). Bu kapsama giren mükellefler, e-İrsaliye ile birlikte e-Fatura/e-Arşiv Fatura uygulamasına aynı anda geçeceklerdir.

 

Uygulama Ötedenberi Faaliyeti Olan Mükelleflere Yeni Getirilmesine Rağmen, Tebliğde E-İrsaliyeye Geçme Süresi Özel Olarak Belirlenmemiştir. Değişikliğin Başladığı Ocak Ayını İzleyen 4. Ayın (Mayıs) Başından İtibaren Geçileceği Yorumlanmaktadır

2

E-Fatura Kapsamında Olup Olmadığına Bakılmaksızın, Demir Ve Çelik (GTİP 72) İle Demir Veya Çelikten Eşyaların (GTİP 73) İmali, İthali Veya İhracı Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yeni İşe Başlayan Mükellefler (Basit Usul Hariç). Bu kapsama giren mükellefler, e-İrsaliye ile birlikte e-Fatura/e-Arşiv Fatura uygulamasına aynı anda geçeceklerdir.

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

 

3

2021 Hesap Döneminde E-Fatura Uygulaması Kapsamında Olan Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 10 Milyon TL’yi Geçen Mükellefler

01.07.2022

4

2022 Hesap Döneminde E-Fatura Uygulaması Kapsamında Olan Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 10 Milyon TL’yi Geçen Mükellefler

01.07.2023

5

Müteakip Hesap Dönemlerinde E-Fatura Uygulaması Kapsamında Olan Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) 10 Milyon TL’yi Geçen Mükellefler

Belirlenen Tutarın Aşıldığı Yılı İzleyen 7. Ayın Başından İtibaren

 

 Saygılarımızla. 

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

192 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.