MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-66-İmalatçılar ve İhracatçılar İçin 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

Tarih   : 17.05.2022

Sayı    : BBDAS/2022-65

Konu  : İmalatçılar ve İhracatçılar İçin 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

 

20 Seri No.lu “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 14.05.2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kanuni oran %20 olmasına rağmen, yıllara ve sektörlere göre farklı oran belirlenebilmekte olup, câri vergilendirme dönemlerinde Kurumlar Vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenmektedir. 

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15. Maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32. Maddesine eklenen 7-8 ve 9. fıkralar ile; 

 • İhracat yapan şirketlerin münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına,
 • Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden şirketlerin münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına,
 • 2022/I. Geçici Döneminden itibaren başlamak üzere,
 • Geçici ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında,
 • 1 puanlık indirim uygulanacak olup, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık indirim uygulanmayacaktır. 
20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile; uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, özet açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

1- Kurumlar Vergisini 1 Puan İndirimli Uygulamanın Şartları: 
 • İhracat yapan şirketlerin sadece ihracat faaliyetinden elde ettikleri kazançları, sanayi sicil belgesini haiz şirketlerin ise sadece üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları söz konusu 1 puanlık indirime konu edilebilecektir.
 • Üretim faaliyetiyle iştigal eden şirketlerin üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için; sanayi sicil belgesine sahip olması ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi şartlarını birlikte sağlamaları gerekmektedir.
 • Sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim yapmasına rağmen sanayi sicil belgesini haiz olmayan şirketler 1 puan indirim uygulamasından yararlanamayacaklardır.
2- İndirimin Uygulanmaya Başlanacağı Dönem:
 
 • Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler tebliğde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla 01.01.2022 tarihinden itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için Geçici Vergi dönemlerinden itibaren 1 puanlık bu indirimden yararlanabileceklerdir.
 • Maliye Bakanlığınca kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükellefler ise 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren bu kapsamda elde edecekleri kazançlarına Geçici Vergi dönemlerinden itibaren 1 puanlık oran indirimini uygulayabileceklerdir.
 • Üretilerek ihraç edilen mallar nedeniyle, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara 1 puanlık indirim uygulanması durumunda, bunların aynı zamanda ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık indirim uygulanmayacaktır.

3- İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara 1 Puan İndirim Uygulanması:
 
 • İhracat yapan şirketler, hem mal hem de hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.
 • Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra başka faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir.
 • 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı, ihracattan elde edilen kazancı ve ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacaktır.
 • Mükelleflerin ihracat faaliyetinden elde ettiği kazancı ticari bilanço karından fazla olması halinde, safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir. 
 • Ayrıca, yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle transit olarak ihracata konu edilmesi halinde de bu faaliyetten elde edilen kazanç için 1 puan indirimden yararlanılabilecektir.
 • Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarına yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabilecektir.
 

İndirim Oranı

Uygulanacak   = Matrah x (İhr. Faal. Elde Ed. Kaz. / Ticari Bilanço Karı (TBK)

Matrah         

 


4- Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara 1 Puan İndirim Uygulanması:
 
 • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden şirketler, münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.
 • Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazancın tespitinde, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar varsa üretimden doğan zararlar bir bütün olarak değerlendirilecektir.
 • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve münhasıran bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir.
 • Mükelleflerin üretim faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde, safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla üretim faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.
 • Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, fiilen yapılan üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir.
 • 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı, üretimden elde edilen kazancı ve ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacaktır.
 

İndirim Oranı

Uygulanacak   = Matrah x (Üretim Faal. Elde Ed. Kaz. / Ticari Bilanço Karı (TBK)

Matrah            

 

 
5- İhracat Ve Üretimin Birlikte Yapılması Halinde 1 Puan İndirim Uygulanması:
 
 • Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim yapan mükelleflerin ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, üretilen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satılmasına göre ayrım yapılmaksızın, “üretim faaliyetinden edilen kazanç” olarak 1 puan indirimli uygulanacaktır.
 • Bir diğer ifadeyle üretilerek ihraç edilen mallar nedeniyle, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara 1 puanlık indirim uygulanması durumunda, bunların aynı zamanda ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık indirim uygulanmayacaktır.
6- İhracat Ve Üretimden Elde Edilen Kazancın Ticari Bilanço Karından Büyük Olması Halinde 1 Puan İndirim Uygulaması:
 
 • Üretim ve ihracattan elde edilen toplam kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde, 1 puan indirim uygulanacak matrah, üretim ve ihracat faaliyetinden elde edilen toplam kazancın ayrı ayrı üretim ve ihracattan elde edilen kazanca oranına göre tespit edilecektir.
 • Üretim ve ihracattan elde edilen kazanç, safi kurum kazancını aşamayacaktır.
 • Bu durum ticari bilanço karının sıfır olmasına rağmen kurumlar vergisi matrahının oluştuğu durumlar için de geçerli olacaktır.
7- Üretim ve İhracattan Dolayı Zarar Oluşması, Ancak Diğer Faaliyetler Veya KKEG Nedeniyle Oluşacak Matraha 1 Puanlık İndirim Uygulanamayacak:
 
 • Üretim faaliyetleri veya ihracat faaliyetleri nedeniyle zarar oluşması halinde, ancak diğer faaliyetler veya KKEG nedeniyle oluşacak matraha 1 puanlık indirim uygulanamayacaktır.
 • Tebliğin (32.1.2.7.) bölümündeki Örneğin “Üretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” bölümünün son paragrafında bu yönde açıklama yapılmıştır. 

8- Üretim Veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın Kurumlar Vergisi İstisnasına Konu Edilmesi Halinde 1 Puan İndirim Uygulaması:
 
 • Şirketlerin kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulmuş olması halinde, istisnaya konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat kazancı için, kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanması söz konusu olmayacaktır.
9- Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında (BİST) İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Kurumlarda Üretim ve İhracat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda 1 Puan İndirimi Uygulaması:
 
 • Payları BİST’ de ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarının tamamına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanmaktadır.
 • Üretim ve ihracat faaliyetlerinden kaynaklanan kazançlar için 1 puanlık oran indirimi, Kanun’un 32’inci maddesinde belirtilen indirimler uygulandıktan sonra, bir diğer ifadeyle yukarıda belirtilen 2 puanlık indirim uygulandıktan sonra üretim ve ihracat faaliyetlerine isabet eden kazançların olması durumunda bunlar için de ayrıca 1 puanlık indirim uygulanabilecektir.
10- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanılması Halinde 1 Puan İndirim Uygulaması:
 
 • Kanunun 32/A maddesi kapsamında yatırım teşvik belgeli yatırımlar nedeniyle indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olan sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin aynı dönemde üretim faaliyetlerinden veya ihracat faaliyetlerinden kazanç elde etmiş olmaları halinde, önce Kanunun 32. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında 1 puanlık indirimden sonra da Kanunun 32/A maddesi kapsamında yatırım teşvik belgelerindeki vergi indirim oranına göre indirimli kurumlar vergisinden aynı anda yararlanılabilecektir.
11- Genel Giderlerin ve Amortismanların Dağılımı:
 
 • İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.
 • Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir.
 • İndirim kapsamındaki faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarına ilişkin amortismanlar ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 
12- Üretim Veya İhracat Kazançlarına İsabet Eden Kur Farkı Ve Diğer Gelirler:
 
 • İhracat faaliyeti ve üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilirken, bu faaliyetler kapsamındaki alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirler söz konusu indirimden yararlanamayacaktır.
 • İhracat ve üretimden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeden 20.05.2022 tarihine kadar verilmesi gereken 2022 yılı 1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde yararlanılabilecektir.
13- Tebliğde Belirtilen İndirimlerin Uygulanabilmesi İçin Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde Gerekli Değişiklikler Yapıldı:
 
 • 2022/1. Geçici Vergi döneminden itibaren uygulanacak geçici vergi oranının tespiti ve beyanına yönelik, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi üzerinde yapılan yeni düzenlemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan 18 Nisan 2022 tarihli duyuruda açıklanmıştır. DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ
14- Faaliyet Özellikleri ve Yıllara Göre Uygulanacak Kurumlar Vergisi (Kurum Geçici Vergi) Oranlarına İlişkin Tablo:
 
 • En son değişikliklere göre Kurumlar Vergisi (Kurum Geçici Vergi) oranlarını gösteren tablo sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
 
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
  
 
 

FAALİYET ÖZELLİKLERİ VE YILLARA GÖRE UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

SIRA NO

YASAL DAYANAK

FAALİYET ÖZELLİKLERİ

2020 YILI (%)

2021 YILI (%)

2022 YILI (%)

2023 YILI (%)

1

KVK Md.32/1 - Geçici 10 - Geçici 13

Normal (Kanuni) Orana Tabi Kurum Kazançları

22

25

23

20

2

KVK Md.32/1 - Geçici 13

Finansal Alanda Faaliyet Gösteren Kurum Kazançları (*) (Bankalar, 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri) (1.7.2022'den itibaren verilecek beyannamelere uygulanmak üzere - Geçici-13)

22

25

25

25

3

KDVK Md. 32/6

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında  %20'den Fazla Oranda İlk Defa Halka Arz Edilen Kurumların Paylarının İlk Defa Halka Arz Edildiği Hesap Döneminden Başlamak Üzere 5 Hesap Dönemine Ait Kurum Kazançları (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) (1.1.2021 den itibaren uygulanmak üzere)

22

23

21

18

4

KDVK Md. 32/7

İhracat Yapan Kurumların Münhasıran İhracattan Elde Ettikleri Kurum Kazançları (1.1.2022'den itibaren)

22

25

22

19

5

KDVK Md. 32/8

Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumların Münhasıran Üretim Faaliyetinden Elde Ettikleri Kazançları (1.1.2022'den itibaren)

22

25

22

19

Kurumlarda Geçici Vergi Oranı (**): Câri vergilendirme döneminin Kurumlar Vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. (KVK Md. 32/2)

Finansal alanda faaliyet gösteren kurumlar, 2022 yılına ait II. Geçici Vergi Beyanından itibaren %25 Geçici Vergi hesaplamaya başlayacaklardır. (KVK Md. Geçici 13)

2022 Yılından itibaren uygulanmak üzere 4. Dönem Geçici Vergi beyanları kaldırılmıştır. (GVK Md. Mük.120)

 5'inci Sırada belirtilen kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 4'üncü sıradaki ihracat indirimi uygulanmaz.(KVK Md. 32/8)

 4 ve 5'inci Sıradaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonra kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.(1.1.2022'den itibaren) (KVK Md. 32/9)

 

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

364 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.