MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-162-Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Sistemine Geçiyor

Tarih : 24.09.2021

Sayı    : BBDAS/2021-162

Konu  : Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Sistemine Geçiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 24.09.2021 tarih 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile; SGK’nın elektronik tebligat usul ve esasları belirlenmiştir.

Elektronik tebligata ilişkin getirilen usul ve esaslar aşağıda özetlenmiş olup, başlıklar halinde açıklamalar sirkülerimizde yer almaktadır.

 • İşçi çalıştırmakta olan mevcut işverenler, Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 01.10.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar. 
 • 01.10.2021 tarihinden itibaren işçi çalıştırmaya başlayacak olan işverenler, işçi çalıştırmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundalar. 
 • Kapsamda olmayan muhataplar da diledikleri takdirde, elektronik tebligat adresi alabilecekler ancak bu sisteme geçtikten sonra kapsamdan çıkamayacaklar. 
 • Elektronik imzalı evrak, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. 
 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler; usulüne uygun tebligat adresi almak ve değişiklikleri bildirmek bakımından hukuki sorumlu tutulacaklar. 
 • Elektronik tebligat adresi, Yönetmelikte belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde kapatılabilecek.

1- Elektronik Tebligat Kapsamında Olan Muhataplar:
 
 • 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin 23’üncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.
 • Bunlar dışında kalan diğer muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler.
 • İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.
 
(İşveren : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder.)

2- Elektronik Tebligat Adresi Alma ve Bildirim Süresi:
 
 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (01.10.2021) takip eden 3 ay içinde (01.10.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında) başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • 1 Ekim 2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.
3- Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Evraklar:
 
 • Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilir.
 • Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir.
4- Elektronik Tebligatta Tebliğ Tarihinin Tespiti:
 
 • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.
5- Elektronik Tebligat Adresinin Kapatılması:
 
Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;
 
 • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.
 • Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.
 • Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.
6- Elektronik Tebligat Kapsamında Olan Muhatabın Sorumlulukları:
 
Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap; aşağıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlardan sorumlu olacaktır;
 
 • Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
 • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
 • Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
 • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,
 
yükümlüdür.
 

Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

346 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.