MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-53-ÖTV’ye Tabi Mal İthalatında Veya İade İşlemlerinde İmalatçılara İndirimli Teminat Hakkı Veren “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” Uygulaması

Tarih              : 04.03.2020

Sayı                : 2020-53

Konu             : ÖTV’ye Tabi Mal İthalatında Veya İade İşlemlerinde İmalatçılara İndirimli Teminat Hakkı Veren “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” Uygulaması

 

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile;
 
 • İmalatçı mükelleflerin 01.05.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ÖTV’ye tabi malların ithalatı sırasında gümrük idarelerine verdikleri teminatlar ile genel olarak nakden ÖTV iadelerinde verilen teminat tutarlarının mükellefiyet büyüklükleri ve diğer şartlar dahilinde risk taşımayan ya da vergiye uyum düzeyine göre “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” verilerek, bu mükelleflerin sertifika durumuna göre ithalatta teminatın bir kısmının hızlı çözülmesi, nakden iadede de indirimli teminat verilmesi imkanı sağlanmaktadır, 
 • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan “Sıvılaştırılmış Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş olup, bahse konu Kararname kapsamında polipropilen üretim tesislerinde propilen üretiminde kullanılmak üzere yapılacak “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin ÖTV’nin beyanı ile ilgili açıklamalar,
 
Yapılmış olup, değişikliklere ilişkin detaylı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


 
1- İmalatçıların “Özel Teminat Sertifika (ÖTS)” Başvurusu:

 
Bu uygulamanın belirlenen genel şartlarla birlikte her bir grup itibariyle sayılan özel şartları sağlayan mükellefler  Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) alabilmek için; sanayi sicil belgesi ve üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporunun aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Vergi Dairesi Başkanlıklarına ya da Defterdarlıklara dilekçe ile yapılacak başvuru ile ÖTS almak isteyen mükelleflerin, belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşımaları ve bu uygulamanın yine şartları belirtilen GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön Kontrol Raporu sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

 
2- Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Genel Şartları:

 
Başvuru Tarihi İtibariyle:
 
 • Vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,
 • Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
 • KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,
 • GİB sisteminde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükellef olmaması,
 
Başvuru Tarihinden Önceki Son Üç Takvim Yılı İtibarıyla;
 
 • Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, KDV (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini, her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların yasa dışı yollarla kullanılması/kullandırılması nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilmemiş olması, idari işlem tesis edilmiş olması halinde ise varsa bu işlemlere ilişkin açılan davaların mükellef lehine sonuçlanmış olması,
 
Başvuru Tarihinden Önceki Son Beş Takvim Yılı İtibarıyla;
 
 • Defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından haklarında düzenlenmiş birbirini izleyen son 10 vergilendirme dönemine ilişkin vergi inceleme raporunun (teminatın çözümüne ve iadeye ilişkin raporlar dahil) olumlu olması,
 
gerekir.


Bu bölümde belirtilen olumlu rapordan kasıt, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili yönünden ve iade/teminat çözüm talebine veya beyana konu tutarın %10’undan fazla tutarda olumsuzluk tespiti bulunmayan rapordur.
 
 

3- Özel Teminat Sertifika (ÖTS) Grupları ve Özel Şartları:

 
ÖTS verilebilecek mükellefler sertifika grubu bazında A, B ve C şeklinde sınıflandırılmış olup, bu mükelleflerin haiz olması gereken özel şartlar aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir.
 
 
           3.1- ÖTS-A Grubu Sertifika Şartları:

 
Başvuru Tarihinden Önceki Son Beş Takvim Yılı İtibarıyla;
 
 • ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,
 
Başvuru Tarihi İtibarıyla;


Vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;
 • Aktif toplamının 200.000.000 TL,
 • Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,
 • Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,
 • Net satışlarının 250.000.000 TL
 
olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.),
 
 • Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş olan muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 100’ünün imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)
 
gerekir.


            3.2-  ÖTS-B Grubu Sertifika Şartları:

 
Başvuru Tarihinden Önceki Son Üç Takvim Yılı İtibarıyla;
 
 • ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,
 
 Başvuru Tarihi İtibarıyla;


Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;

 • Aktif toplamının 100.000.000 TL,
 • Maddi duran varlıkları toplamının 25.000.000 TL,
 • Öz sermaye tutarının 50.000.000 TL,
 • Net satışlarının 125.000.000 TL
olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.),
 
 • Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 100 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 40’ının imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)
 
gerekir.

 
            3.3-  ÖTS-C Grubu Sertifika Şartları:
 
 
Başvuru Tarihinden Önceki Son İki Takvim Yılı İtibarıyla;
 
 • ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,
 
Başvuru Tarihi İtibarıyla;
 
 • Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;
 • Aktif toplamının 50.000.000 TL,
 • Maddi duran varlıkları toplamının 12.000.000 TL,
 • Öz sermaye tutarının 25.000.000 TL,
 • Net satışlarının 60.000.000 TL
 
olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.),
 
 • Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 50 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 20’sinin imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)
 
gerekir.


 
4- Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar Tarafından Yapılacak İşlemler:

 
4.1- Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Düzenlenmesine İlişkin İşlemler:
 
 • İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça, bu uygulamanın genel ve sertifika grupları itibariyle belirlenen özel şartlar kapsamında mükellefin ÖTS talebine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerinin kontrolü (GİB sisteminde olanlar sistemden sorgulanır) yapılır. 
 • Mükelleflerin vergisel durumları, GİB sisteminden aşağıda belirtilen “ÖTV Ön Kontrol Raporu”ndaki şartlar yönünden sorgulanır. Yapılan sorgulama sonucunda menfi bir tespit bulunmaması halinde 2 yıl için geçerli olacak şekilde GİB sistemi üzerinden elektronik ortamda sertifika türü itibarıyla ÖTS düzenlenir. Talep edilmesi halinde düzenlenen sertifikanın türü ile tarih ve sayısına ilişkin bilgileri içerir bir yazı mükellefe verilir.
 
Aşağıda Belirtilen Şartları Sağlayan Mükelleflerin ÖTV Ön Kontrol Raporu Olumlu Olarak Değerlendirilir:
 
Kendisi, Ortakları, Ortaklıkları Ve Kanuni Temsilcilerinin;
 
 • KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında özel esaslara tabi olmaması,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince ÖTV ve/veya KDV iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması.
 
ÖTV Ve/Veya KDV Mükellefiyetleri İle İlgili Olarak Son İki Takvim Yılı İçerisinde Üçten Fazla Vergi Dairesi Değişikliği Yapmamış Olması.
 
Ayrıca, ÖTV Ön Kontrol Raporunun içeriğinde, gerekli görülmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığınca, mükellefin risk ve vergiye uyum düzeyinin tespiti ile ilgili olarak değişiklikler yapılabilir.
 

4.2- Özel Teminat Sertifikasının (ÖTS) İptali Gereken Haller:

 
ÖTS düzenlenen mükelleflerin;
 
 • Müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının tespiti veya
 • Bu uygulamanın tebliğde yer alan genel şartlar (vergi borcu bulunmama şartı hariç) ile ÖTV Ön Kontrol Raporunun şartlarından bir ya da birkaçını, ÖTS aldıktan sonra kaybetmeleri,
 
halinde bu sertifika, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından GİB sistemi üzerinden iptal edilir.
 
Bununla birlikte, ÖTS sahibi şirketin ortaklık yapısının %10’dan fazla değişmesi (halka açık şirketlerde halka açık kısım hariç) halinde ÖTS’nin geçerliliğini koruyabilmesi için söz konusu değişimden itibaren bir ay içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa başvurulması gerekir. Bunun üzerine ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından bu uygulama için aranan şartların taşınıp taşınmadığı yeniden tespit edilir. Aranan şartların taşınmadığının veya belirtilen süre içerisinde başvurulmadığının tespiti halinde ÖTS iptal edilir ve mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
ÖTS’si yukarıda sayılan nedenlerle iptal edilen mükellefler, şartları sağlasalar dahi, ÖTS’nin iptal edildiği ayı takip eden ay başından itibaren 6 ay süre ile yeni ÖTS talebinde bulunamazlar.5- Özel Teminat Sertifika (ÖTS) Sahibi Mükelleflerin ÖTV İadelerinde Gösterecekleri Teminat Tutarları:

 
Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)”nı haiz imalatçı mükelleflerin ÖTV iade talep tutarının;
 
 • ÖTS-A sahibi mükellefler için % 20’si,
 • ÖTS-B sahibi mükellefler için % 40’ı,
 • ÖTS-C sahibi mükellefler için % 60’ı
 • Kadar teminat vermeleri durumunda bunların nakden iade talepleri, söz konusu vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, gerekli kontrollerin yapılması ile ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)’nin çalıştırılması suretiyle ilgili iade talebinin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde yerine getirilir.
6- Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Sahibi İthalatçı İmalatçıların Özel Teminat Çözüm İşlemleri:
 
 
Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflere, talep etmeleri halinde, tebliğde yer alan özel şartlar itibarıyla durumlarına uygun A, B veya C şeklinde sınıflandırılan “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” verilmesi durumunda, bunların ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin, vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesinin gerektiği hallerde kullanılabilir.
 
Buna göre, yukarıda belirtilen ÖTV teminatlarının;
 
 • ÖTS-A sahibi mükellefler için %80’inin,
 • ÖTS-B sahibi mükellefler için % 60’ının,
 • ÖTS-C sahibi mükellefler için % 40’ının
 
çözümü işlemleri vergi dairesince, bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla, bu uygulamanın (3.3.2.2.2) bölümündeki hususların kontrolü üzerine, olumsuzluk tespit edilmeyen kısım için vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilir.


 
7- Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması Öncesi Teminatların Durumu:

 
Adlarına ÖTS düzenlenen mükelleflerin, ÖTS sahibi olmadan önce, mezkur bölüme konu mal ithalatları ile nakden iade taleplerine ilişkin vermiş oldukları teminatlardan,
 
 • Henüz vergi incelemesine sevk edilmemiş ya da incelemenin tamamlanmamış olması sebebiyle ilgili vergi dairelerince çözülmemiş olanları için, söz konusu mükelleflerin başvurusu üzerine, teminatın verildiği işleme göre ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine dair gerekli kontrollerin yapılması ve/veya ÖTVİRA’nın çalıştırılması suretiyle olumsuzluk tespit edilmeyen kısımları bakımından, bu sertifikaların türüne bağlı olarak belirlenmiş oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacak teminat tutarlarının çözümü işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde tamamlanır.
 • Kalan teminat tutarları ise vergi incelemelerinin neticesine göre sonuçlandırılır.


8- Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılacak Propan Teslimlerinin Beyanı:

 
 • 15/9/2019 tarihli ve 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmişti.
 • ÖTV mükellefleri bu suretle sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan ederler.
 • Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ekini doldurur.
 
 
Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Özel Teminat Sertifikası Örneği İçin TIKLAYINIZ.


 
Saygılarımızla.

 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
 

354 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.