MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-140-Kimlik Paylaşım Sistemini (KPS) Kullananlar Tarafından Katılma Payı Ödenecek

Tarih              : 29.06.2020

Sayı                : 2020-140

Konu             : Kimlik Paylaşım Sistemini (KPS) Kullananlar Tarafından Katılma Payı Ödenecek

 
27.06.2020 tarih 31168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e göre; Kimlik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

En son 26.06.2020 tarih 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kimlik Paylaşım Sisteminden; 

 • 490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinde değişiklik yapılarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri ile,
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının da, 
 faydalanabileceği düzenlenmişti.

1- Katılma Payı Esasları
 
Kimlik Paylaşımı Sisteminin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında her bir sorgu veya dönen kayıt başından katılma payı alınacaktır. Katılma payı servis davranışı esası ile paylaşılan verinin içeriği göz önünde bulundurularak mekânsal ve metinsel veriler için ayrı ayrı belirlenecektir.

2- Katılma Payının Hesaplanması 

1 -
KPS’den yapılan her sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınır. Sorgu veya dönen kayıt sayısının belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı kayıtları esas alınır.

2 - KPS üzerinden hizmet veren metinsel web servisler kullanım esasına göre dört şekilde ücretlendirilir. 

 • Veriye erişim servislerinde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi “üç (3) kuruş” olarak ücretlendirilir.
 • Referans değerlerini elde etmek üzere kullanılan servislerde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi “üç (3) kuruş” olarak ücretlendirilir.
 • UAVT’de yer alan ve kişi ile eşleştirilmemiş adres bileşenlerinin paylaşıldığı servislerde, gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi “üç (3) kuruş” olarak ücretlendirilir.
 • Genel Müdürlük UAVT Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her adres bileşeni “üç (3) kuruş” olarak ücretlendirilir.
3 - KPS üzerinden hizmet veren mekânsal web servisler kullanım esasına göre üç sınıfa ayrılır. 

 • Web Map Service (WMS)’de sağlanan GetMap ve GetFeatureInfo için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi “üç (3) kuruş” olarak ücretlendirilir. 
 • Web Feature Service (WFS)’de GetFeature metodu için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi için “üç (3) kuruş” olarak ücretlendirilir.
 • Genel Müdürlük MAKS Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her bir adres bileşeni “üç (3) kuruş” olarak ücretlendirilir. 
4 - Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin kullanımına esas ve sorgu sonucunda sabit değerlerin ve açıklamaların yer aldığı parametre sorgulama servisleri ücretsizdir.

5 - Katılma payı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

3- Katılma Payının Tahakkuku, Bildirimi ve Ödenmesi
 
Genel Müdürlükçe katılma payları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu miktarları ile tahakkuk ettirilen katılma paylarını gösteren çizelgeler ödeme yükümlülüğü bulunanlara dönemi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar iadeli posta ile bildirim için gönderilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. 

 • Çizelgelerde gösterilen katılma payları, bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar, İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ödenir. 
 • Süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilere yeniden bir bildirimde bulunulmaz. İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce süresi içinde ödeme yapmayan kurumların listesi sistemle bağlantısının kesilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe bildirilir. 
 • Genel Müdürlük sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin bağlantının kesildiği tarihe kadar ayrıca tahakkuk eden katılma payları, ödeme yükümlülüğü bulunanlara iadeli posta ile bildirilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca tahakkuk eden tutarlar bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar ödenir. 
 • İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce sistemle bağlantısı kesilen kurumların süresinde ödemedikleri katılma payları ve ayrıca tahakkuk ettirilen katılma payları tutarlarını ve vade tarihlerini gösterir bir liste ile ayrıca tahakkuk eden katılma payının vadesini takip eden 5 iş günü içerisinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili için yükümlülerin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir. 
 • Tahsil edilen katılma payları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından usulüne uygun olarak iade edilir.
 4- İtiraz
 
Katılma payı ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin katılma payına dava açmaları tahsilâtı durdurmayacaktır.

 
Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
 

203 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.