MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-138-7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

Tarih              : 26.06.2020

Sayı                :  2020-138

Konu             : 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı
 

26.06.2020 tarih 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile aşağıda özet olarak değinilen konularda düzenlemeler yapılmıştır. 

 • Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı düzenlenmiştir. 
 • Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun kapsamına; Manisa İli Akhisar ve Kırkağaç İlçeleri ve çevresinde 22/1/2020 tarihinde, Elazığ İli Merkez, Sivrice, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Maden İlçeleri ve çevresinde, Elazığ İli Keban İlçesi Üçpınar Köyünde, Malatya İli Doğanyol, Pütürge, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri ve çevresinde, Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik İlçeleri ve çevresinde, Adıyaman İli Gerger ve Sincik İlçeleri ve çevresinde, Tunceli İli Merkez, Mazgirt ve Pertek İlçeleri ve çevresinde 24/1/2020 tarihinde, Van İli Başkale ve Saray İlçeleri ve çevresinde 23/2/2020 tarihinde, Bingöl İli Karlıova, Yedisu ve Adaklı İlçeleri ve çevresinde, Erzurum İli Çat İlçesi ve çevresinde 14.06.2020 tarihi itibariyle alınmasına karar verilmiştir. 
 • 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu’na eklenen fıkra ile; yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıklarının madde kapsamında değerlendirilmeyeceği ve kesilmeyeceği hükme bağlanarak, maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işlerin yönetmelik ile belirleneceği düzenlenmiştir. 
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen malî yıl içerisinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limiti, 2020 yılı için 7197 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin %5’ine kadar uygulanacağı düzenlenmiştir. 
 • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde ile; geçici maddenin yürürlük tarihinden önce alınmış olan kamulaştırma kararı üzerine mahkeme kararıyla idare adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali yönündeki mahkeme kararı nedeniyle daha önce alınan kamulaştırma bedelinin geri iade edilmesi gerektiği, aksi halde davanın hiç açılmamış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76 ncı maddesinde değişiklik yapılarak; bankalar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle de yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 
 • 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az 12 punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirileceği ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 
 • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinde değişiklik yapılarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da kimlik paylaşım sistemi kapsamına alınmıştır. 
 • 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibareleri “bir yıl” şeklinde ve “üç aylık” ibaresi “bir yıllık” şeklinde değiştirilerek, hüküm giyen borçluların çek bedelini ödeme süreleri uzatılmış olup, maddenin yeni hali aşağıda çıkarılmıştır. 
 
“GEÇİCİ MADDE 5- (Ek:25/3/2020-7226/49 md.)(1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay (bir yıl) içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık (bir yıllık) sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.” 
 • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik yapılarak; finansal kiralama sözleşmelerinin yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle de yapılabileceği düzenlenmiştir. 
 • 6361 sayılı Kanunun 38 ve 39 uncu maddesinde değişiklik yapılarak; Faktoring sözleşmelerinin ve finansman sözleşmelerinin yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle de yapılabileceği düzenlenmiştir. 
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 42 nci maddesinin başlığında ve içeriğinde değişiklik yapılarak; faaliyet konularına ilişkin yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle de yapılabileceği düzenlenmiştir. 
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesine ilave fıkra eklenerek; çerçeve sözleşme yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle de yapılabileceği düzenlenmiştir. 
 • 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenler bakımından 01.07.2020 tarihine kadar kooperatiflerden, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar bakımından 01.07.2021 tarihine kadar yetki belgeleri almaları gerektiği düzenlenmiştir. 
 • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinde değişiklikler yapılarak, açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanlar hakkında yapılacak işlemler hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 
 • 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye madde eklenerek; Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve iç denetçi istihdamı konusunda belirlemeler yapılmıştır.
 
7247 Sayılı Kanun’a Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
 

382 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.