MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-120-2019 Yılı Dönem Net Karının Dağıtılması Kısıtlamasının Usul ve Esasları

Tarih              : 18.05.2020

Sayı                : 2020-120

Konu              : 2019 Yılı Dönem Net Karının Dağıtılması Kısıtlamasının Usul ve Esasları


Sermaye şirketlerinin 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25’inin dağıtılmasına izin veren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na, 7244 sayılı Kanun ile eklenilen Geçici 13’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun’unun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 17.05.2020 tarih 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğde sermaye şirketlerinin; 2019 yılı dönem net karını dağıtım esasları, kar dağıtım kısıtlamasının istisnaları ve kar dağıtımında esas alınacak finansal tablolar hakkında açıklamalara yer verilmiş olup, özet bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


1- Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımının Usul Ve Esasları:
 
 • 7244 sayılı Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü madde gereği, sermaye şirketleri 17.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının, yalnızca % 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Bu sınırlama, Kanunun 462’nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacaktır. 
 • Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30.09.2020 tarihine kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. 
 • Kanunun geçici 13’üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden (17.04.2020) önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, birinci fıkrada yer alan sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. 
 • Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. 
 
 2- Bakanlıktan Uygun Görüş Alınarak Kar Payı Dağıtımı Yapılabilecek Durumlar:
 
Sermaye şirketlerinin, kar dağıtımını genel kurulda görüşebilmesi için genel kurul öncesinde Bakanlıktan uygun görüş almaları gerekmekte olup, ancak bu şekilde genel kurulda görüşüldükten sonra, getirilen kısıtlamaya bağlı kalmaksızın kar payı dağıtımı yapılabilecektir.
 
Bakanlığa (Bakanlık İç Tedarik Genel Müdürlüğü’ne) yapılacak başvurularda; genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosu ibrazı istenmektedir.
 
Aşağıda; kar payı dağıtımı kısıtlamasının istisnaları ile, bu istisna kapsamında Bakanlık İç Tedarik Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilmesi için ibrazı gerekli diğer belgelerin neler olduğu yer almaktadır.

 
2.1- Belirli Şartları Taşıyan Sermaye Şirketlerinin 120.000 TL Ve Altındaki Kar Payları Dağıtılabilecektir: 
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam eden sermaye şirketleri ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar dışında kalan sermaye şirketleri 000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alabileceklerdir. 
 • Başvuru sırasında; kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin nedeniyle ücret desteğinden faydalanmadığına dair ve Hazine destekli kredi kefaleti kredi borç bakiyesi bulunmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belgelerin de ibrazı gerekmektedir. 
 
2.2- Başka Bir Şirketin Sermaye Taahhüt Borcunun İfasında Kullanılacak Kar Payları Dağıtılabilecektir:
 
 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alabileceklerdir. 
 • Bu durumda, dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğü bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 
2.3- Kredi Sözleşmeleri Veya Proje Finansman Sözleşmeleri Muaccel Hale Gelen Borçların Ödenmesinde Kullanılacak Kar Payları Dağıtılabilecektir:
 
 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınabilecektir. 
 • Bu durumda pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin kar payı ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir. 
 • Başvurularda, kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge aranmaktadır.
 3- Kar Dağıtımında Esas Alınacak Finansal Tablolar:
 • Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88’inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. 
 • Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.
 
 
Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

214 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.