MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-116-Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Vergi Ödevleri

Tarih              : 13.05.2020

Sayı                : 2020-116

Konu              : Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Vergi Ödevleri

  

Vergi mevzuatı ve bazı yasal düzenlemelere göre mükelleflerin; 31.05.2020 tarihine kadar yerine getirmeleri gereken beyan, bildirim ödeme yükümlülükleri aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir.
 
 1. Yapılandırılmış Vergi Borçlarının Taksitleri Ödenecek:
 • 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11. Taksiti
 • 7020 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18. Taksiti
31.05.2019 tarihine kadar  ( hafta sonuna rastladığından  01.06.2020 tarihine kadar ) ödenmesi gerekmektedir.
 
 1. Vergi Levhalarının Sistem Üzerinden Alınması ve İş Yerlerinde Bulundurulması Gerekiyor:
 
27 Mayıs 2011 tarih ve 27948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi levhası alma ve bulundurma mecburiyeti devam etmektedir.
 
Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar (01.06.2020 tarihine kadar) vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.
 
Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak mükelleflerin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.
 
Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
Vergi levhası almak mecburiyetinde olanlar vergi levhalarını iş yerlerinin; merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında, yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
 
İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.
 
Özellikle 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 01.06.2020 tarihine ertelenmesine rağmen, vergi levhası alma süresinde bir erteleme olmadığından, kurum mükelleflerinin cezai bir işlemle karşılaşmamaları adına, beyanname verme süresi içinde vergi levhalarını da sistem üzerinden almaları gerekmektedir.
 
 1. Emlak Vergisi Birinci Taksitlerinin Ödenmesi Gerekiyor:
 
Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksitin ise Kasım ayı içinde ödenmesi zorunludur. Ödenmesi gereken emlak vergisinin % 10’u oranında hesaplanacak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nın da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödenmesi gerekir.
 
 1. Veraset Ve İntikal Vergisi Birinci Taksitlerinin Ödenmesi Gerekiyor:
 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 19. maddesine göre veraset ve intikal vergisinin, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki (toplam 6) eşit taksitte ödenmesi gerekir. Yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenmek zorundadır.
 
 1. Yabancı Sermayeli Şirket Veya İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülüğü Bulunuyor:
 
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun Uygulama Yönetmeliği'ne göre, yabancı sermayeli şirketlerle irtibat bürolarının, söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Bilgi Formlarını, bu ay içerisinde bir önceki yıla göre doldurarak Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bu ay içerisinde göndermeleri gerekmektedir.
 
Kuruluş izni alan irtibat bürolarının, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) göndermeleri gerekmektedir. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.
 
Bu kapsamda,
 
 • Yabancı sermayeli şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan Faaliyet Bilgi Formunu (Ek-1) bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, 
 • İrtibat bürolarının faaliyetlerine ilişkin Bilgi Formunu (Ek-4) yine Mayıs ayı sonuna kadar,
 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Bu formların www.hazine.gov.tr adresinden temin edilmesi mümkündür.
 
Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.
 
İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda ise kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma yoklama fişinin Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.
 
Yabancı sermayeli şirketlerin, yukarıda belirtilen Formlar dışında, yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren Sermaye Bilgi Formunu(EK-2)ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde, hisse değişikliklerini içeren Hisse Devri Bilgi Formunu (EK-3) ise hisse değişikliğini izleyen 1 ay içinde gönderme yükümlülükleri de bulunmaktadır.
 
 1. 15 Milyon USD Ve Üzeri Döviz Kredisi Kullanan Mükelleflere Merkez Bankasına Bildirim Ve Bağımsız Denetim Zorunluluğu Bulunuyor:
 
17.02.2018 tarihli 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara müteakip hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.
Kredi toplamı son hesap (2020-Mart) dönemine ilişkin TMS’ lere göre hazırlanan finansal durum tablosuna ya da bilançosuna göre belirlenecektir.
 
Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecektir.
 
Bildirim Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (tcmbverigov.tr) üzerinden yapılacaktır.
 
Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacaktır. 2020/1-3 dönemine ilişkin veri girişleri 31.05.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.
 
Bildirim yükümlülüğü olan firmalara, yükümlülüklerinin başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde Kamu Gözetim Kurumundan yetki almış bir bağımsız denetçi ile denetim sözleşmesi yapma zorunluluğu getirilmiştir.
 
 1. Elektrik Üretim Lisans Harçlarının Ödenmesi Gerekiyor:
 
Harçlar Kanunu'nun 113. maddesi ile getirilen hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi lisans yıllık harçları, her yıl kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden (üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli hariç) (binde 15 oranında) tahakkuk ettirilir ve mükellefe tebliği yapılmaksızın Mayıs ayı içerisinde ödenmek durumundadır.
 
 1. Denetim Yetkilendirme Harçlarının Ödenmesi Gerekiyor:
 
Harçlar Kanunu'nun yine 113. maddesine dayanılarak alınan Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Harcı'nın kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir. Bu harç da ayrıca tebliğ edilmez ve Mayıs ayı içinde ödenmesi gerekmektedir. Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi’nin en geç 01.06.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 
 
 1. 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilerek Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi Gerekiyor:
 
Kurumlar Vergisi Mükellefleri’ nin 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerini 01.06.2020 tarihine kadar vererek, aynı süre içerisinde tahakkuk eden vergileri ödemeleri gerekmektedir. (30.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler mücbir sebep durumuna bakılmaksızın tüm kurum mükellefleri için 127 No.lu VUK Sirküleri ile 01.06.2020 tarihine ertelenmişti)
 
 1. E-Defter Kapsamındaki Kurum Mükelleflerinin E-Berat Yüklemelerini Yapmaları Gerekiyor:
 
Covıt-19 salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamına girmeyen Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden, E-Defter tutanların E-Berat Yükleme Süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.
 
 • KV Mükelleflerinin 2019/Aralık Dönemi E-Defter E-Berat Yükleme Süresi 01.06.2020 (126 ve 128 Sıra No.lu VUK Sirküleri Gereği) 
 • KV Mükelleflerinin 2020/Ocak Dönemi E-Defter E-Berat Yükleme Süresi 01.06.2020 (128 Sıra No.lu VUK Sirküleri Gereği) 
 • KV Mükelleflerinin 2020/Şubat Dönemi E-Defter E-Berat Yükleme Süresi 01.06.2020 (Genel Hükümlere Göre) 
 • KV Mükelleflerinin 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemi (3 Aylık) E-Defter E-Berat Yükleme Süresi 01.06.2020 (Genel Hükümlere Göre)
 
 1. Süreleri Uzatılan 2020 I. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilmesi Gerekiyor:
 
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için 18.05.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/1 dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi 130 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile 28.05.2020 tarihine kadar ertelenmiş olup, en geç bu tarihte beyannamelerin verilerek tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekmektedir.

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

467 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.