MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-96-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) Yayımlandı

Tarih               :  10.10.2018

Sayı                 :  2018-96

Konu              : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) Yayımlandı

 

10.10.2018 tarih 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) ‘de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

 
-  “Vergi Sorumlusu” Bölümü’nün (I/C-2.1.3.4.3.1.) “Alıcıların Beyanı” alt bölümünde,

- “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” Bölümü’nün (II/B-15.2.1.) “İstisnanın Uygulanması” alt bölümünde,

-  “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” Bölümünün (III/B-3.1.1.) “Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması” alt bölümü ve (III/B-3.1.2.) “İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması” alt bölümlerinde,

Aşağıda detaylı açıklanan değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikler tebliğin yayım tarihi olan 10.10.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.


 1- Tebliğin “Vergi Sorumlusu” Bölümü’nün (I/C-2.1.3.4.3.1.) “Alıcıların Beyanı” Alt Bölümünde Yapılan Değişiklik:


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.
 
Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”
 
Tebliğin değişmeden önceki metninde; sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmıyordu.

Yapılan değişiklik ile satıcı tarafından beyan edilen verginin “Hazineye ödenmiş olması” şartı getirilerek, ödenmesi halinde alıcı (sorumlu) adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacağı yönünde belirleme yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle değişiklik sonrasında; sorumlu sıfatıyla beyanı gereken vergi satıcı tarafından beyan edilse de ödenmemiş olması ya da beyan döneminde sonraki döneme devir nedeniyle ödenecek KDV çıkmaması halinde, alıcı adına vergi tarh edilerek, ceza, faiz veya zam ayrıca kendisinden tahsil edilecektir.2- Tebliğin “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” Bölümü’nün (II/B-15.2.1.) “İstisnanın Uygulanması” Alt Bölümünde Yapılan Değişiklik:


 Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”
 
Yapılan değişiklikle; üniversitelere yapılacak bağışlarda inşaat ruhsatının alınmasını ve dolayısıyla inşaata başlanmasını geciktirebilecek bürokrasi azaltılarak, inşaat sürecinin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.


 
3- Tebliğin “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” Bölümünün (III/B-3.1.1.) “Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması” alt bölümü ve (III/B-3.1.2.)İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması” Alt Bölümlerinde Yapılan Değişiklik:


Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Değişikliğe gidilen tebliğin ilgili bölümü aşağıdaki şekildedir:
 
Diğer taraftan indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin (% 10)’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil edilmez. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli dikkate alınır, (değişmeden önceki ibare: “ay içi hesaplamalarda”)ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler” nedeniyle azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmez. Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
Konu ile ilgili örneklere Tebliğin (III/B-3.6.) bölümünde yer verilmiştir
 
Yukarıda belirtilen Tebliğin değişmeden önceki bölümünde; indirimli orana tabi iade taleplerinde genel olarak, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin (% 10)’unu aşan kısmın, iade hesabına dahil edilmeyeceği, ancak aylık iade taleplerinde bu yönde bir kısıtlama yapılmayacağı hükmü yer almaktaydı.
 
Yapılan değişiklik sonrasında yüklenilen KDV bakımından kısıtlamaya gidilerek; indirimli orana tabi aylık iade hesabında sadece “doğrudan yüklenimler” nedeniyle yukarıda belirtilen oranların aşılabileceği, diğer bir ifadeyle bundan böyle genel gider ve ATİK yüklenimleri nedeniyle bu oranların aşılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
 
          

 Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

523 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.