MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-88 ÖKC Kullanan Mükelleflerin (Z) Raporu Bildirim Zorunluluğu Başlıyor

Tarih              : 20.09.2018

Sayı                : 2018-88

Konu              : ÖKC Kullanan Mükelleflerin (Z) Raporu Bildirim Zorunluluğu Başlıyor

 

483 Sıra No.lu VUK’nu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 498 Sıra No.lu VUK’nu Genel Tebliği 25/05/2018 tarih  30431 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup, Söz Konusu Tebliğ İle; ÖKC (Z) Raporu Bildirim Zorunluluğu, 01/10/2018’de Başlayacaktır.
 

I-GİRİŞ 

1/10/2018 tarihinden itibaren; Gelir idaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir) bildirilecektir. 

Bu çerçevede ilgili bildirim Ekim/2018 ayına ilişkin başlayacak olup, bildirim süresi izleyen Kasım ayının 15 inci günü sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 

II- YENİ NESİL ÖKC KULLANMA KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLER 

 Mezkûr Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre; 

a). 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,

b). Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT-POS özelliği olan cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,

c). (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: 

-  1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,

-  1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden itibaren,

-  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden itibaren,

-  150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren,

 

ç) Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d). 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017 tarihinden itibaren,

e). 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler için işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, 

eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

 

III- ÖKC GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORU BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
 

  1. Bildirim Zorunluluğunun Kapsamı ve Şekli 

YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler  (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/10/2018 (2)  (498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile Değişen Hali) tarihinden itibaren,

 a). ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

 b). Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,

 c). Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden, 

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. 

 

  1. Uygulamaya İlişkin Teknik Kılavuzlar Yayınlanmıştır 

Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı,  başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr  internet adresinde yayınlanan  teknik kılavuzlarla belirlemiş olup, detaylı bilgilere ve konuya ilişkin güncel soru-cevaplara ilgili adresten ulaşılabilmektedir. 

Kullanıcı Kodu ve Şifresi bulunmayan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu ve şifresi temin edebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayıp, gerekli bilgileri doldurmak suretiyle de kullanıcı kodu ve şifresi oluşturabilirler. 

Mükellefler 01.10.2018 tarihine kadar herhangi bir tercih bildirimde bulunmazlar ise “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgilerin GİB’e iletilmesi ÖKC TSM* Merkezleri aracılığı ile yapılabildiğinden mükelleflerin; https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ adresinden ÖKC TSM Merkezi Tercihini seçmeleri yeterlidir. 

            Gelir İdaresine gönderilecek bilgiler her bir cihaz bazında aşağıdaki belirtilmiştir. 

  1. Toplam Satış Tutarı
  2. Toplam KDV Tutarı
  3. Cihaz sicil Numarası

 

  1. Bildirimin Yapılmaya Başlanılacağı Dönem ve Zamanı 

ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB’e elektronik olarak gönderilmelidir. 

1/10/2018 tarihinden itibaren; Gelir idaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir.) bildirilecektir.

 Bu çerçevede ilgili bildirim Ekim/2018 ayına ilişkin başlayacak olup, bildirim süresi izleyen Kasım ayının 15 inci günü sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte söz konusu mükelleflerden, tercihte bulunmayanlar, ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirimini, aylık dönemler itibariyle “İnternet Vergi Dairesi ” üzerinden yerine getirecekleri kabul edilecektir.  

  1. Bildirime Uyumlu Olmayan ÖKC’lerin Uyumlu Hale Getirilmesi Zorunluluğu 

Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) eski nesil ÖKC’lerle bağlantılarının yaptırılarak entegre ve bağlantılı bir şekilde (söz konusu satış uygulama yazılımları veya harici donanımlar kullanılarak gerçekleştirilen her bir satış veya sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması zorunlu olup, bu amaçla söz konusu yazılım veya cihazları bağlantılı olmaksızın kullanan mükelleflerin ÖKC yetkili servislerine müracaat ederek gerekli bağlantı ve entegrasyon işlemlerini en geç  (2(498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile Değişen Hali) 1/10/2018 tarihine kadar yaptırmaları zorunludur. ÖKC firmaları ve bunların yetkili servisleri de söz konusu yazılım veya donanımların ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin edecek çalışmaları, ivedilikle (her halükarda mükelleflerce ÖKC firmasına veya yetkili servisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde) gerçekleştirmek zorundadırlar. 

  1. Bildirim Zorunluluğuna Uyulmaması Halinde Kesilecek Ceza 

Tebliğ ve Teknik Kılavuzda belirtilen yükümlülüklere uymayan mükelleflere, 213 sayılı yasanın mükerrer 355. maddesinde belirtilen cezalar her bir tespit için uygulanacaktır. 

 

Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

_______________________________________________________________________________

KILAVUZLAR

 

1)- ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİNİN BİLDİRİM YÖNTEMİ TERCİH BAŞVURU VE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN İZLENECEK USUL VE ESASLAR TEKNİK KILAVUZU  www.efatura.gov.tr 

2)- PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu)   www.efatura.gov.tr 

3)- ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB’E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR DOKÜMANI www.efatura.gov.tr (https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Tercih_bildiriminde_kimler_bulunmak_zorundadir_2.pdf)

 

 

838 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.