MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-62-Mali Tatil Uygulaması Başladı

Tarih               : 02.07.2018

Sayı                 : 2018-62

Konu              :2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması Başladı

 

 1. Mali Tatil Uygulamasında Yasal Dayanak

 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyalgüvenlik işlemelerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensuplarıve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 1. Mali Tatil Uygulanacak Tarihler

 

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslekmensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl

03 Temmuz 2018 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında olacaktır.

 

 1. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Durması

 

 • Muhasebe Ve Kayıt Süreleri

 

Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir. Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

 

 • Bildirim Süreleri

 

Bildirmeler, Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168 inci maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir. Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

 

 

 • Dava Açma Süreleri

 

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma

süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

 

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

 

 • Mali Tatilde Defter ve Belgelerin İbrazının İstenmesi, Vergi İncelemesi

 

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Mahkeme kararı veyaCumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılanaramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerinibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz." hükmüne yer verildiğinden,mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeyebaşlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

 

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defterbelgeüzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge vebilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacaktespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

 

 • Mali Tatilde Bilgi İstenmesi ve Tebligat İşlemleri

 

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, "Tatil süresince, vergi veceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerimükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligatişlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar." hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içindemükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligatişlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

 

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerinetanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birinikullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 günolup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibarenişlemeye başlayacaktır.

 

 

 

 

 1. Mali Tatilde Sürelerin Uzaması

 

 • Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri

 

Beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2018 Cuma bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü,

 

Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2018 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2018 Çarşamba, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai saati bitimi olacaktır.

 

 • Vadesi Mali Tatile Rastlayan Tarhiyatlarda Ceza ve Faiz Ödemesi

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine göre ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İkmalen, re'sen veya idarece yapılan ve yargı organlarına intikal etmiş olan tarhiyatlarda ise yargı organlarınca tasdik veya tadilen tasdik edilen tutarların ödeme süresi, "Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi (Bildirim)"nin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün uzamış sayılacaktır.

 

4.3.Mali Tatilde Uzlaşma ve İndirim Talepleri

 

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren Beş gün uzamış sayılacaktır. Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

 

 1. Sosyal Güvenlik İle İlgili İşlemler

 

Yasal ödeme süresi 2 Temmuz 2018 (30 Haziran 2018 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2018 Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde ve diğer yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

 

Ancak, resmi işyeri işverenlerince, 15/5/2018-14/6/2018 dönemine ait prim tutarlarının, en geç 16/7/2018 tarihine kadar ödemesi gerekmekte ise de, 16/7/2018 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 27/7/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

 

Haziran / 2018 (APHB ) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin (SGK Aylık Bildirge )en son 25.07.2018 tarihine kadar verilmesi  ve 31.07.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

 1. Mali Tatil Uygulaması Kapsamı Dışında Kalan Beyanname, Vergi, Resim ve Harçlar

 

5604 sayılı Kanunun 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 27.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişen 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca; özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmayacaktır.

 

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır.

 

 1. Mali Tatil Sürelerinin Tablo Olarak Gösterilmesi ve Sonuç

 

Mali tatil süresince beyan ve ödeme tarihlerini gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

 

BEYANNAME TÜRÜ

İLK BEYAN GÜNÜ

İLGİLİ YASADA YER ALAN SON BEYAN TARİHİ

5604 SAYILI YASAYA GÖRE SON BEYAN GÜNÜ

SON ÖDEME GÜNÜ

Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/07/2018

24/07/2018

25/07/2018

26/07/2018

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/07/2018

24/07/2018

25/07/2018

26/07/2018

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

01/07/2018

24/07/2018

25/07/2018

26/07/2018

Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/07/2018

23/07/2018

25/07/2018

26/07/2018

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/07/2018

23/07/2018

25/07/2018

26/07/2018

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/07/2018

23/07/2018

25/07/2018

26/07/2018

Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/07/2018

23/07/2018

25/07/2018

26/07/2018

Haziran / 2018 (APHB ) Aylık Prim ve hizmet Belgesinin                   
Verilmesi ve Ödenmesi

(SGK Aylık Bildirgesi )

01/07/2018

23/07/2018

25/07/2018

31/07/2018

 

 

Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

329 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2018 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.