MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2017-49 7033 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler

Tarih              : 18.07.2017

Sayı                : 2017-49

Konu              : 7033 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler


01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

 

Kanuna göre,

 

-     Hafta tatili günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi ve Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı alınması düzenlemeleri kaldırılmıştır.

 

-   Maden, elektrik, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de üretimlerinden dolayı sanayi şirketi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

 

-     Emekli akademisyenlerin üniversitelerde çalışmaya devam edebilmelerine imkan tanınmıştır.

 

- Kanunun 7.maddesi ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden,

 

- Kanunun 8. maddesi ile bu bölgelerde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri tapu ve kadastro harcından,

 

- Kanunun 10. maddesi ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden istisna edilmiştir.

 

- 4691 sayılı Kanunun 8.i maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile Ar-Ge Merkezi personeline verilen haklar Teknokent firmalarına da verilmiştir.

 

Kanun’la ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle;

 

- Bandrol ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapılmış,

 

- Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışında TRT payı kaldırılmıştır.

 

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinde yapılan değişiklikle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecek. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümleri, 01.07.2017  yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecektir.

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 9 uncu maddeye göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verilir.”

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 3 – Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.”

 

Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

637 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.